Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 3 sierpnia 2010 r. nr 1614 w sprawie wszczęcia postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym w celu budowy i prowadzenia Hali Widowiskowo – Sportowej w Lubinie.
Data publikacji: 26.08.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 26.08.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXCIII/1614/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 3 sierpnia 2010 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym w celu budowy i prowadzenia Hali Widowiskowo – Sportowej w Lubinie.

Na podstawie art. 32 ust. 2  pkt 2  ustawy   z  dnia  5  czerwca  1998 r. o    samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.  Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. ze zm. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 4 ust 1  ustawy z  dnia 19  grudnia 2008 r.  -  o   partnerstwie  publiczno -  prywatnym   (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz.100), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wszczyna postępowanie w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym w celu budowy i prowadzenia Hali Widowiskowo – Sportowej w Lubinie.

§ 2

Ustala, iż wybór partnera prywatnego zostanie dokonany w trybie ustawy z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r. nr 19, poz. 101).

§ 3

Powołuje Komisję do przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy                               o partnerstwie publiczno prywatnym  w następującym składzie:

 

1. Przewodniczący              -  Rafał Bartkiewicz

2. Sekretarz                         -  Marta Kuczyńska

3. Członek                           -  Krzysztof Wojciechowski                               

4. Członek                           -  Magdalena Pieńko

5. Członek                           -  Dawid Maciejewski - Kancelaria Prawna LEXTRA

6. Członek                           -  Karolina Jaś - Kancelaria Prawna LEXTRA

 

§ 4

Zatwierdza projekt ogłoszenia o koncesji na roboty budowlane.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza Wydziałowi Infrastruktury Technicznej i Zamówień Publicznych.

 

 

                                                                           

§ 6

Nadzór nad realizacją uchwały powierza Mirosławowi Gojdziowi - Członkowi Zarządu Powiatu Zastępcy Starosty ds. Infrastruktury Drogowej.

 

 

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

       Wybór partnera prywatnego dokonany zostanie w trybie ustawy z 9 stycznia 2009 r.                     o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r. nr 19, poz. 101).

 

       Przepis art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym wprowadza dychotomiczny podział trybu wyboru partnera prywatnego w zależności od źródła wynagradzania partnera prywatnego. Jeżeli podstawową formą wynagradzania są wyłącznie środki publiczne, wybór partnera odbywa się na podstawie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Natomiast w przypadku gdy wynagrodzenie polega na prawie do pobierania pożytków ze zrealizowanej inwestycji wyboru partnera dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi. W sytuacji gdy obie formy wynagrodzenia występują w danym przedsięwzięciu należy poddać ocenie, która z form wynagrodzenia ma charakter dominujący. Kluczowe znaczenie w określeniu trybu wyboru partnera publicznego ma użyte w treści art. 4 ust 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym sformułowanie „przede wszystkim”.

 

            Wyniki analiz finansowych przeprowadzonych na potrzeby zbadania możliwości budowy hali widowiskowo – sportowej przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Lubinie wskazują, iż najbardziej racjonalnym rozwiązaniem będzie zrealizowanie przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno  – prywatnego, tj. w trybie Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100). Wynagrodzeniem partnera prywatnego (przyjmując, że hala sportowo – widowiskowa przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Lubinie zostanie wybudowana, a następnie będzie zarządzana w ramach umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym) będzie przede wszystkim prawo do pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego wraz z zapłatą sumy pieniężnej. Wobec powyższego wyboru partnera prywatnego dokonuje się stosując przepisy ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesjach na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101), z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100).

       

       Przepisy ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi dostosowane są do projektów realizowanych w ramach partnerstwa publiczno prywatnego, co umożliwia bezpośrednie stosowanie przedmiotowej ustawy. Określona w ustawie o koncesji na roboty budowlane lub usługi procedura prowadzenia negocjacji umożliwia kształtowanie treści umowy o partnerstwie publiczno prywatnym  z uwzględnieniem projekcji podmiotu publicznego jak i partnera prywatnego


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)