Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 lipca 2010 r. nr 1606 w sprawie udziału w konkursie.
Data publikacji: 26.08.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 26.08.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXCI/1606/2010
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 21 lipca 2010 r.

 

w sprawie udziału w konkursie.

 

Na podstawie art.32 ust.2 pkt. 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r.  Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220  i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162,  poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 i z 2008r. Nr 180. Poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na udział Powiatu Lubińskiego w konkursie „Dolnośląski Klucz Sukcesu” organizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska  i wniesienie opłaty rejestracyjnej  w wysokości 1 300,00 zł (jeden tysiąc trzysta złotych).

Źródło finansowania : Dział 750 – Administracja publiczna.

                                    Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza Wydziałowi Projektów i Promocji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Konkurs organizowany jest od 1997 r., a wyróżnienie przyznawane jest przez Kapitułę „Dolnośląskiego Klucza Sukcesu” dla najlepszych gmin, powiatów, firm i instytucji kultury Dolnego Śląska.

 Zgłoszenie obejmuje trzy kategorie:

- dla dolnośląskiego powiatu najlepiej realizującego zadania publiczne

- dla najlepszej gazety lokalnej

- dla najlepszego portalu internetowego.

Udział w konkursie pozwala szerzej poinformować o działaniach powiatu, o tendencjach rozwojowych, zrealizowanych inwestycjach publicznych, walorach mieszkalnych i inwestycyjnych powiatu. Stanowi również element poprawy wizerunku powiatu.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)