Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 lipca 2010 r. nr 1604 w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew.
Data publikacji: 26.08.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 26.08.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXCI/1604/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 21 lipca 2010 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew.

 

            Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1592 z  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z  2008  Nr 1111 poz. 180, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220, Nr 215 poz. 1664 z 2010 r. Nr 76 poz. 489) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Wyraża zgodę na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości, w skład której wchodzi działka ewidencyjna nr 252/2 położona w obrębie 4 miasta Lubina, stanowiącej własność Powiatu Lubińskiego będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 1 w Lubinie, określonego w załączniku do niniejszej uchwały.

2.      Zgodę warunkuje wykonaniem na nieruchomości nowych nasadzeń na warunkach określonych przez organ wydający zezwolenie na usunięcie drzewa.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Lubinie pismem znak KG-071-1/1/906/10 z dnia 9 lipca 2010 r. wystąpił o udzielenie zgody właściciela nieruchomości, w skład której wchodzi działka nr 252/2 położona w obrębie 4 miasta Lubina, stanowiącej własność Powiatu Lubińskiego będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 1 w Lubinie, na usunięcie jednego drzew z gatunku klon.

W wyniku oględzin drzewa ustalono, że znajduje się ono w złym stanie biologicznym co może powodować zagrożenie dla osób przebywających na terenie nieruchomości i mienia. Charakterystyka drzewa: od podstawy pnia do wysokości 2,12 m znajduje się wypróchnienie wgłębne o szerokości 30 cm i głębokości 33 cm, tworzące komin; w miejscu tym występują ślady żerowania owadów. Korona drzewa strzępiasta z licznym posuszem; w dolnej części występuje jeden pęd odroślowy. Wierzchołek jednego z pni złamany i suchy. Drzewo rośnie przy drodze wewnętrznej, parkingu oraz placu, na którym odbywają się apele.

W związku z powyższym uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)