Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 lipca 2010 r. nr 1602 w sprawie wyrażenia zgody na postawienie ściany działowej.
Data publikacji: 23.08.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 23.08.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXCI/1602/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 21 lipca 2010 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na postawienie ściany działowej.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1592 z  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z  2008  Nr 1111 poz. 180, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146)  i art. 25b oraz art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1. Wyraża zgodę na postawienie ściany działowej w części ¼ segmentu 4.4.1 w budynku wchodzącym w skład nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubińskiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 2 w Lubinie położonej przy
ul. Szpakowej nr 1.

2. Postawienie ściany działowej w segmencie budynku określonym w ust. 1 winno
być przeprowadzone w zakresie określonym we wniosku z dnia 08.07.2010 r.,
Nr ZSZ-1669/2010 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w Lubinie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

            Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Lubinie wnioskiem z dnia 08.07.2010 r., Nr ZSZ-1669/2010 wystąpił do Zarządu Powiatu w Lubinie o wyrażenie zgody na postawienie ściany działowej w części ¼ segmentu 4.4.1 w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Lubinie położonym przy ul. Szpakowej 1.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami jednostka organizacyjna ma prawo do korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a w szczególności do przebudowy lub remontu obiektu budowlanego za zgodą organu nadzorującego.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)