Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 lipca 2010 r. nr 1600 w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 rok.
Data publikacji: 23.08.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 23.08.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXCI/1600/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 21 lipca 2010 r.

 

 

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 rok.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

 

W uchwale Zarządu Powiatu w Lubinie Nr CCLXV/1452/2010 z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r. dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 „Harmonogram realizacji dochodów na rok 2010 Powiatu Lubińskiego” do uchwały Zarządu Powiatu w Lubinie Nr CCLXV/1452/2010 z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się wiersz „pozycja 25” o brzmieniu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2) w zestawieniu „razem” w kolumnie  „Plan dochodów” kwotę „104 552 249” zastępuje się kwotą „134 989 018”

3) w zestawieniu „razem” w kolumnie „VI” kwotę „8 439 755” zastępuje się kwotą „38 876 524”

 

2. W załączniku Nr 2 „Harmonogram realizacji wydatków na rok 2010 jednostek budżetowych Powiatu Lubińskiego” do uchwały Zarządu Powiatu w Lubinie                         Nr CCLXV/1452/2010 z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w pozycji 8 „Wydat. bieżące” –„PCPR” oraz „Starostwo” dotychczasową treść zapisów zastępuje się nowym brzmieniem zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2) dodaje się wiersz „pozycja 9” o brzmieniu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) w zestawieniu „ogółem” w kolumnie „Plan wydatków” kwotę „133 489 018”  zastępuje się kwotą „134 989 018”,

4) w kolumnie „IX”  kwotę „14 282 980” zastępuje się kwotą „14 762 980”,

5) w kolumnie „XI” kwotę „8 827 047” zastępuje się kwotą  „9 847 047”.

 

 

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

 

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie.


Załączniki

2.
  zał 2 do 1600.doc
(29 KB)

1.
  zał 1 do 1600.doc
(26 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)