Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 13 lipca 2010 r. nr 1596 w sprawie wniosków do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina dla terenu ograniczonego drogą powiatową nr 1231D z Lubina do Księginic, wschodnią granicą miasta, terenem złoża kruszywa naturalnego „Małomice”, południową i zachodnią granicą lasu, drogą 292 do projektowanej w planie Nr 15 drogi oznaczonej symbolem KG, następnie drogą KG do projektowanej drogi oznaczonej w planie Nr 15 symbolem KZ.... .
Data publikacji: 23.08.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 23.08.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCLXXXIX/1596/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 13 lipca 2010 r.

 

w sprawie wniosków do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina dla terenu ograniczonego drogą powiatową nr 1231D z Lubina do Księginic, wschodnią granicą miasta, terenem złoża kruszywa naturalnego „Małomice”, południową i zachodnią granicą lasu, drogą 292 do projektowanej w planie Nr 15 drogi oznaczonej symbolem KG, następnie drogą KG do projektowanej drogi oznaczonej w planie Nr 15 symbolem KZ, drogą KZ łączącą istniejącą ulicę Małomicką z projektowaną drogą główną KG, ulicą Małomicką do skrzyżowania z drogą krajową nr 3, znajdującego się w granicach terenu górniczego „Małomice I” zwanego planem miejscowym Nr 30.

 

Na podstawie art. 17 pkt 2, art. 23 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635; z 2007 r. Nr 127 poz.880; z 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413; z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474); w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Po rozpatrzeniu zawiadomienia Prezydenta Miasta Lubina z dnia 24 czerwca 2010 r. o podjęciu przez Radę Miejską w Lubinie Uchwały Nr XLIX/240/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina dla terenu ograniczonego drogą powiatową nr 1231D z Lubina do Księginic, wschodnią granicą miasta, terenem złoża kruszywa naturalnego „Małomice”, południową i zachodnią granicą lasu, drogą 292 do projektowanej w planie Nr 15 drogi oznaczonej symbolem KG, następnie drogą KG do projektowanej drogi oznaczonej w planie Nr 15 symbolem KZ, drogą KZ łączącą istniejącą ulicę Małomicką z projektowaną drogą główną KG, ulicą Małomicką do skrzyżowania z drogą krajową
nr 3, znajdującego się w granicach terenu górniczego „Małomice I” zwanego planem miejscowym
Nr 30”, Zarząd Powiatu w Lubinie postanawia:

 

1)      zgłosić wniosek o nieplanowanie nowych bezpośrednich zjazdów na drogę powiatową
nr 1220D ul. Małomicka – klasy G i na drogę powiatową nr 1231D ul. Księginicka – klasy Z
i dopuścić tylko zjazdy publiczne lub zjazdy z dróg wewnętrznych obsługujących przyległą zabudowę;

2)      zgłosić wniosek, aby odległości pomiędzy skrzyżowaniami spełniały wytyczne rozporządzenia o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie;

3)      zgłosić wniosek o ograniczenie do wartości minimalnej odległości zabudowy od granicy pasa drogowego ze względu na możliwe oddziaływanie niekorzystne drogi, min. 8,0 m od granicy projektowanej linii rozgraniczającej pas drogowy;

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)