Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne /  Archiwalne 2009-2010
Tytuł dokumentu: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA pn. Remont drogi powiatowej nr 1234D Krzeczyn Wielki - Gorzyca na odcinku w miejscowości Krzeczyn Wielki - zamówienie uzupełniające.
Data publikacji: 20.08.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 20.08.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 220131-2010 z dnia 2010-08-13 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Lubin
Wykonanie robót uzupełniających w ramach remontu drogi powiatowej nr 1234D Krzeczyn Wielki - Gorzyca na odcinku w miejscowości Krzeczyn Wielki (od km 1+655 do km 2+019), długości 0,364 km polegającego na: - frezowaniu części nawierzchni...


Lubin: Remont drogi powiatowej nr 1234D Krzeczyn Wielki - Gorzyca na odcinku w miejscowości Krzeczyn Wielki - zamówienie uzupełniające
Numer ogłoszenia: 226345 - 2010; data zamieszczenia: 20.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 220131 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie, ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 076 8497287, faks 076 8497289.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi powiatowej nr 1234D Krzeczyn Wielki - Gorzyca na odcinku w miejscowości Krzeczyn Wielki - zamówienie uzupełniające.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót uzupełniających w ramach remontu drogi powiatowej nr 1234D Krzeczyn Wielki - Gorzyca na odcinku w miejscowości Krzeczyn Wielki (od km 1+655 do km 2+019), długości 0,364 km polegającego na: - frezowaniu części nawierzchni jezdni, - przełożeniu ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej, - wykonaniu warstwy profilującej w miejscach zaniżeń, - wykonaniu warstwy ścieralnej jezdni głównej na całej szerokości, - uzupełnieniu pobocza, - wykonaniu oznakowania poziomego. 2.Szczegółowy zakres robót określa w szczególności przedmiar robót przekazany Wykonawcy w zaproszeniu do negocjacji oraz projekt wykonawczy i Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowiące Załącznik nr 9 do SIWZ postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont drogi powiatowej nr 1234D Krzeczyn Wielki - Gorzyca na odcinku w miejscowości Krzeczyn Wielki..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.11.11.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o, ul. Mickiewicza 63, 67-200 Głogów, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 93136,93 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·           Cena wybranej oferty: 113627,05

·           Oferta z najniższą ceną: 113627,05 / Oferta z najwyższą ceną: 113627,05

·           Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

·           1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

·           2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia uzupełniającego nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego. Możliwość wykonania robót uzupełniających przewidziana była w ogłoszeniu dla zamówienia podstawowego, co jest zgodne z art. 67 ust 1 pkt 6 upzp. Zamówienie uzupełniające obejmować będzie wykonanie takich samych elementów drogi, w tej samej technologii oraz przy użyciu takich samych materiałów jak ujęte w zamówieniu podstawowym. Generalnie zakres robót ujętych w zamówieniu uzupełniającym jest powtórzeniem tego samego rodzaju robót określonych w zamówieniu podstawowym. Finansowanie robót uzupełniających odbędzie się z oszczędności finansowych, uzyskanych po zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne na podstawowy zakres robót, wynikłych z różnicy pomiędzy środkami finansowymi posiadanymi przez Zamawiającego na przedmiotowe zadanie, a najkorzystniejszą zaoferowaną ceną przez wybranego Wykonawcę.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Robert Brzezicki
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
20.08.2010 Utworzenie dokumentu.