Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne /  Archiwalne 2009-2010
Tytuł dokumentu: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA na. : Opracowanie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dokumentacji technicznej na budowę ekranów akustycznych długości 220m ekrany 2b i 2c wg koncepcji oraz budowę ekranu akustycznego długości 160m, przy drodze powiatowej nr 1191D Al. Niepodległości w Lubinie.
Data publikacji: 13.08.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 13.08.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 214113-2010 z dnia 2010-08-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lubin
Opracowanie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dokumentacji technicznej na budowę ekranów akustycznych długości 220m ekrany 2b i 2c wg koncepcji i budowa ekranu akustycznego długości 160m, przy drodze powiatowej nr 1191D Al....
Termin składania ofert: 2010-08-23


Numer ogłoszenia: 220173 - 2010; data zamieszczenia: 13.08.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 214113 - 2010 data 09.08.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie, ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 076 8497287, fax. 076 8497289.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·                      Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

·                      W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.08.2010 godzina 09:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin pok. nr 12.

·                      W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2010 godzina 09:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin pok. nr 12.

·                      Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).

·                      W ogłoszeniu jest: 1.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2.Warunkiem udziału w rozpatrywaniu ofert jest wpłacenie wadium w wysokości: 9 000,00 zł ( słownie: dziewięć tysięcy złotych). 3.Wadium może być wnoszone w formie pieniądza, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 23-08-2010r. do godz. 9:00. Wpłaty wadium, które należy dokonywać na rachunek nr 42 1600 1462 00080486 9461 7039 Fortis Bank S.A. O. LUBIN z dopiskiem wadium PN V_2010, powinny być dokonane z takim wyprzedzeniem, aby w dniu 23.08.2010r. do godz. 9:00 była na wyciągu bankowym Zamawiającego zarejestrowana wpłata (dołączyć kopię dokumentu wpłaty wadium potwierdzoną przez bank Wykonawcy). 4.W przypadku formy wadium innej niż przelew na rachunek Wykonawca odpowiedni dokument złoży niespięty z ofertą. 5.Okres ważności wadium powinien być równy, co najmniej okresowi związania złożoną ofertą. 6.Zamawiający nie dopuszcza innej niż wymieniono wyżej formy i trybu wnoszenia wadium. 7.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 upzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 upzp, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 upzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

·                      W ogłoszeniu powinno być: 1.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2.Warunkiem udziału w rozpatrywaniu ofert jest wpłacenie wadium w wysokości: 9 000,00 zł ( słownie: dziewięć tysięcy złotych). 3.Wadium może być wnoszone w formie pieniądza, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 24-08-2010r. do godz. 9:00. Wpłaty wadium, które należy dokonywać na rachunek nr 42 1600 1462 00080486 9461 7039 Fortis Bank S.A. O. LUBIN z dopiskiem wadium PN V_2010, powinny być dokonane z takim wyprzedzeniem, aby w dniu 24-08-2010r. do godz. 9:00 była na wyciągu bankowym Zamawiającego zarejestrowana wpłata (dołączyć kopię dokumentu wpłaty wadium potwierdzoną przez bank Wykonawcy). 4.W przypadku formy wadium innej niż przelew na rachunek Wykonawca odpowiedni dokument złoży niespięty z ofertą. 5.Okres ważności wadium powinien być równy, co najmniej okresowi związania złożoną ofertą. 6.Zamawiający nie dopuszcza innej niż wymieniono wyżej formy i trybu wnoszenia wadium. 7.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 upzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 upzp, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 upzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Renata Napieralska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
13.08.2010 Utworzenie dokumentu.