Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne /  Archiwalne 2009-2010
Tytuł dokumentu: OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY na: : Remont drogi powiatowej nr 1234D Krzeczyn Wielki - Gorzyca na odcinku w miejscowości Krzeczyn Wielki - zamówienie uzupełniające.
Data publikacji: 13.08.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 13.08.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Lubin: Remont drogi powiatowej nr 1234D Krzeczyn Wielki - Gorzyca na odcinku w miejscowości Krzeczyn Wielki - zamówienie uzupełniające
Numer ogłoszenia: 220131 - 2010; data zamieszczenia: 13.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie, ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 076 8497287, faks 076 8497289

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi powiatowej nr 1234D Krzeczyn Wielki - Gorzyca na odcinku w miejscowości Krzeczyn Wielki - zamówienie uzupełniające.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót uzupełniających w ramach remontu drogi powiatowej nr 1234D Krzeczyn Wielki - Gorzyca na odcinku w miejscowości Krzeczyn Wielki (od km 1+655 do km 2+019), długości 0,364 km polegającego na: - frezowaniu części nawierzchni jezdni, - przełożeniu ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej, - wykonaniu warstwy profilującej w miejscach zaniżeń, - wykonaniu warstwy ścieralnej jezdni głównej na całej szerokości, - uzupełnieniu pobocza, - wykonaniu oznakowania poziomego. 2.Szczegółowy zakres robót określa w szczególności przedmiar robót przekazany Wykonawcy w zaproszeniu do negocjacji oraz projekt wykonawczy i Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowiące Załącznik nr 9 do SIWZ postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont drogi powiatowej nr 1234D Krzeczyn Wielki - Gorzyca na odcinku w miejscowości Krzeczyn Wielki.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.11.11.00-9.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

·                 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

·                 2. Uzasadnienie wyboru trybu

Art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia uzupełniającego nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego. Możliwość wykonania robót uzupełniających przewidziana była w ogłoszeniu dla zamówienia podstawowego, co jest zgodne z art. 67 ust 1 pkt 6 upzp. Zamówienie uzupełniające obejmować będzie wykonanie takich samych elementów drogi, w tej samej technologii oraz przy użyciu takich samych materiałów jak ujęte w zamówieniu podstawowym. Generalnie zakres robót ujętych w zamówieniu uzupełniającym jest powtórzeniem tego samego rodzaju robót określonych w zamówieniu podstawowym. Finansowanie robót uzupełniających odbędzie się z oszczędności finansowych, uzyskanych po zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne na podstawowy zakres robót, wynikłych z różnicy pomiędzy środkami finansowymi posiadanymi przez Zamawiającego na przedmiotowe zadanie, a najkorzystniejszą zaoferowaną ceną przez wybranego Wykonawcę.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

·                 Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o, ul. Mickiewicza 63, 67-200 Głogów, kraj/woj. dolnośląskie.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Renata Napieralska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
13.08.2010 Utworzenie dokumentu.