Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne /  Archiwalne 2009-2010
Tytuł dokumentu: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA pn. Remont terenów zielonych wraz z wykonaniem boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Lubinie, przy ul. Mikołaja Kopernika 7
Data publikacji: 05.08.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 05.08.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Lubin: Remont terenów zielonych wraz z wykonaniem boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Lubinie, przy ul. Mikołaja Kopernika 7
Numer ogłoszenia: 239148 - 2010; data zamieszczenia: 05.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 159902 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Lubiński, ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 76 746 71 00, faks 76 746 71 01.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont terenów zielonych wraz z wykonaniem boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Lubinie, przy ul. Mikołaja Kopernika 7.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont terenów zielonych wraz z wykonaniem boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Lubinie, przy ul. Mikołaja Kopernika 7 w zakresie: - boiska wielofunkcyjnego: boisko do koszykówki i boisko do siatkówki, - piłko chwytów, - chodników, - ławeczek, - parkowych koszy na śmieci, - tablicy informacyjnej, - zieleni: trawa, drzewa, krzewy niskie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1, 77.31.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DUBLER s.c. Robert Płaza, Zbigniew Płaza,, ul. M. Skłodowskiej-Curie 92, 59-300 Lubin, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 265000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 235606,29

  • Oferta z najniższą ceną: 235606,29 / Oferta z najwyższą ceną: 279865,16

  • Waluta: PLN.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Marta Kuczyńska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
05.08.2010 Utworzenie dokumentu.