Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne /  Archiwalne 2009-2010
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Remont drogi powiatowej nr 1234D Krzeczyn Wielki - Gorzyca na odcinku w miejscowości Krzeczyn Wielki.
Data publikacji: 20.07.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 20.07.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 164323-2010 z dnia 2010-06-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lubin
Wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1234D Krzeczyn Wielki - Gorzyca na odcinku w miejscowości Krzeczyn Wielki (od km 0+655 do km 1+655), długości 1 km polegającego na: - frezowaniu części nawierzchni jezdni, - przełożeniu ścieku...
Termin składania ofert: 2010-07-09


Lubin: Remont drogi powiatowej nr 1234D Krzeczyn Wielki - Gorzyca na odcinku w miejscowości Krzeczyn Wielki
Numer ogłoszenia: 193295 - 2010; data zamieszczenia: 20.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 164323 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie, ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 076 8497287, faks 076 8497289.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi powiatowej nr 1234D Krzeczyn Wielki - Gorzyca na odcinku w miejscowości Krzeczyn Wielki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1234D Krzeczyn Wielki - Gorzyca na odcinku w miejscowości Krzeczyn Wielki (od km 0+655 do km 1+655), długości 1 km polegającego na: - frezowaniu części nawierzchni jezdni, - przełożeniu ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej, - wykonaniu warstwy profilującej w miejscach zaniżeń, - wykonaniu warstwy ścieralnej jezdni głównej na całej szerokości, - uzupełnieniu pobocza, - wykonaniu oznakowania poziomego. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ oraz projekt wykonawczy i Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowiące Załącznik 9 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.11.11.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                       Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                       Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o., Mickiewicza 63, 67-200 Głogów, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 523778,25 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·                 Cena wybranej oferty: 312334,88

·                 Oferta z najniższą ceną: 312334,88 / Oferta z najwyższą ceną: 316715,29

·                 Waluta: PLN.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Renata Napieralska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
20.07.2010 Utworzenie dokumentu.