Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 6 lipca 2010 r. nr 1584 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Data publikacji: 15.07.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 15.07.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCLXXXVIII/1584/2010

ZARZĄDU POWIATU W  LUBINIE

z dnia 6 lipca 2010 roku

 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art.32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym   (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) i art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia  26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 145, poz. 917, Nr 213, poz. 1650i Nr 219, poz. 1706)  oraz § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 zm. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580)  Zarząd Powiatu Zarząd Powiatu w Lubinie  uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1. Powołuje Komisję Egzaminacyjną w składzie:

     1) Ryszard Kabat – przedstawiciel organu prowadzącego    Przewodniczący,

     2)  Grażyna Oraczko - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

     3)  Paweł Klimaszewski - dyrektor  ZS Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie,

4)    Beata Kucia - ekspert w zakresie geografii,

5)    Joanna Kot – ekspert w zakresie fizyki,

6)    Krystyna Drexler-Wawrzyniak - przedstawiciel ZO ZNP w Lubinie.

2. Komisję powołuje się w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Moniki Wach – nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół
Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie.

3. Obsługę kancelaryjną zapewnia  Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

 

§ 2

 

1. Ustala wynagrodzenie eksperta wraz z kosztami delegacji w wysokości 90 zł brutto.

2. Finansowanie pracy komisji zostanie zrealizowane z rozdziału 80195 „ Pozostała działalność ”.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 9b, ust 3a ustawy Karta Nauczyciela  nauczycielom, którzy złożą wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.
Warunkiem nadania
nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, oraz w przypadku nauczyciela kontraktowego - zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Komisje egzaminacyjne, przeprowadzają postępowania egzaminacyjne na wniosek nauczyciela skierowany odpowiednio do właściwego organu.

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wpłynął  16 czerwca 2010  r.

W związku z powyższym uzasadnione jest powołanie Komisji Egzaminacyjnej.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)