Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne /  Archiwalne 2009-2010
Tytuł dokumentu: OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY na: Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie - zamówienie dodatkowe.
Data publikacji: 14.07.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 14.07.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Lubin: Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie - zamówienie dodatkowe
Numer ogłoszenia: 186679 - 2010; data zamieszczenia: 14.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie, ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 076 8497287, faks 076 8497289

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie - zamówienie dodatkowe.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się niezbędne na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia tj. nie ujawnienie w całej dokumentacji stanowiącej podstawę do sporządzenia projektu i przedmiarów faktu występowania uszkodzeń studni kanalizacji deszczowej usytuowanych w jezdni, w konsekwencji czego konieczne stało się wykonanie robót dodatkowych polegających na: - wykonaniu remontu 17 szt. studni usytuowanych w jezdni ul. Leśnej w Lubinie - odcinek od km 0+890 - skrzyżowanie z ul. Szpakową do km 1+471 początek skrzyżowania typu rondo z ul. Pilsudskiego. W zakres remontu wchodzi w szczególności wymiana kręgów betonowych w studniach oraz montaż stopni i czyszczenie studni. Szczegółowy zakres robót dodatkowych określa oferta Wykonawcy z dnia ....07.2010r., projekt budowlany i SST..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.11.12.00-0, 45.23.32.22-1, 45.23.24.10-9.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

·                   1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

·                   2. Uzasadnienie wyboru trybu

Art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych. Przesłanką do udzielenia zamówienia z wolnej ręki jest zamówienie dodatkowe, nieobjęte zamówieniem podstawowym nr II/2009 i nieprzekraczające 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnego do jego prawidłowego wykonania, którego wykonanie stało się niezbędne na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia tj. nie ujawnienie w całej dokumentacji stanowiącej podstawę do sporządzenia projektu i przedmiarów faktu występowania uszkodzeń studni kanalizacji deszczowej usytuowanych w jezdni na ul. Leśnej. Wykonano z udziałem stron przeglądu stanu technicznego kanalizacji; stwierdzono liczne pęknięcia, przesunięcia kręgów, uszkodzenia płyty żelbetowej (wierzchniej ) studni i w efekcie wytypowano 17 szt. studni do remontu w zakres, którego wchodzi w szczególności wymiana kręgów betonowych, montaż stopni i czyszczenie studni. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, gdyż brak prawidłowo funkcjonującej kanalizacji deszczowej stanowi zagrożenie w eksploatacji nowej nawierzchni drogowej - konstrukcja studni znajduje się pod nawierzchnią jezdni.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

·                   Konsorcjum firm: 1. Zakład Transportowo - Sprzętowy TRAWOS Sp. z o.o. , 2. DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o. o.,, ul. M. Skłodowskiej - Curie 177, 59-300 Lubin, kraj/woj. dolnośląskie.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Renata Napieralska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
14.07.2010 Utworzenie dokumentu.