Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne /  Archiwalne 2009-2010
Tytuł dokumentu: OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY na: Przebudowa pochylni do kładki dla pieszych nad ul. Hutniczą - drogą powiatową nr 1192D w Lubinie.
Data publikacji: 14.07.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 14.07.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Lubin: Przebudowa pochylni do kładki dla pieszych nad ul. Hutniczą - drogą powiatową nr 1192D w Lubinie
Numer ogłoszenia: 186649 - 2010; data zamieszczenia: 14.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie, ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 076 8497287, faks 076 8497289

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa pochylni do kładki dla pieszych nad ul. Hutniczą - drogą powiatową nr 1192D w Lubinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie przebudowy pochylni do kładki dla pieszych nad ul. Hutniczą - drogą powiatową nr 1192D w Lubinie. W ramach przebudowy wykonane zostaną następujące roboty: - zmiana sposobu odwodnienia powierzchni pomostów i spoczników, - nowe ukształtowanie gzymsów wraz z płytą pomostową w zakresie ich konstrukcji, - zastosowanie dylatacji z wkładką neoprenową, - racjonalne rozmieszczenie wpustów odwadniających, - wymiana urządzeń odwadniających wraz ze studzienkami odbiorczymi spod rur spustowych, - zmiana sposobu zamocowania słupków poręczy zabezpieczających w gzymsach, - zmiana nawierzchni pomostu, - zmiana nawierzchni na dojściach do pochylni. Zakres robót określają między innymi: przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 7 do zaproszenia do negocjacji, projekt budowlany i Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST stanowiące Załącznik nr 8 do zaproszenia do negocjacji wykonane przez EKSPERT Spółka z o. o., ul. Storczykowa 9, 57-300 Jaszkowa Dolna..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.11.13.00-1, 45.23.32.53-7, 45.23.24.10-9, 45.22.11.13-7, 45.23.32.92-2.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

·                   1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

·                   2. Uzasadnienie wyboru trybu

Art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. W prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których jedno było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszone w BZP nr 127888 -2010) unieważnione w dniu 28.05.2010r. Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta w terminie wyznaczonym na składanie ofert. Drugie postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszone w BZP nr 138483 -2010) unieważnione w dniu 16.06.2010r. Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert. Oferta nr 1 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp ponieważ jej treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pierwotne warunki zamówienia nie zostały w sposób istotny zmienione, w szczególności w zakresie oraz wielkości przedmiotu zamówienia oraz jego istotnych cech, w zakresie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający nie wprowadził żadnych zmian. Warunki udziału są identyczne z występującymi w dwóch poprzednich procedurach.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

·                   ABM POL- DRÓG LEGNICA Sp. z o.o., ul. Słubicka 4, 59-220 Legnica, kraj/woj. dolnośląskie.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Renata Napieralska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
14.07.2010 Utworzenie dokumentu.