Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne /  Archiwalne 2009-2010
Tytuł dokumentu: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA pn: : Naprawy cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie grysami i emulsją z remontera - zamówienie uzupełniające.
Data publikacji: 09.07.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 09.07.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 174415-2010 z dnia 2010-07-02 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Lubin
Wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie grysami i emulsją z remontera. Zakres robót obejmuje uzupełnienie ubytków w nawierzchniach dróg powiatowych...

 


Lubin: Naprawy cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie grysami i emulsją z remontera - zamówienie uzupełniające
Numer ogłoszenia: 180963 - 2010; data zamieszczenia: 08.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 174415 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie, ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 076 8497287, faks 076 8497289.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawy cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie grysami i emulsją z remontera - zamówienie uzupełniające.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie grysami i emulsją z remontera. Zakres robót obejmuje uzupełnienie ubytków w nawierzchniach dróg powiatowych i wojewódzkich o średniej głębokości do 5 cm, grysami i emulsją z remontera, w przewidywanej ilości - 184 Mg. Do naprawy nawierzchni należy stosować grysy bazaltowe 2-5 i 5-8 mm odpowiadające wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996, kationowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe K-1 65%. Należy użyć specjalne remontery typu Patcher, wprowadzające pod ciśnieniem kruszywo jednocześnie z modyfikowaną emulsją asfaltową w oczyszczone sprężonym powietrzem uszkodzenia. Wielkość zlecanej naprawy nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego, wynikających z sytuacji w terenie, nie przekroczy jednak ww. ilości. Wykonanie napraw cząstkowych grysami i emulsją z remontera nawierzchniowego typu Patcher obejmuje: - oczyszczenie ubytków w nawierzchni z piasku, błota, resztek starego bitumu i in., strumieniem sprężonego powietrza, - skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg m2 - wypełnienie ubytku mieszanką grysów i emulsji asfaltowej, - wyrównanie mieszanki i dogęszczenie walcem, zagęszczarką płytową, - posypanie łaty drobnym grysem, - uporządkowanie terenu robót i zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                     Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                     Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych KAMADEX Sp. z o. o., Miroszowice 19h, 59-300 Lubin, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 57040,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·                     Cena wybranej oferty: 69588,80

·                     Oferta z najniższą ceną: 69588,80 / Oferta z najwyższą ceną: 69588,80

·                     Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

·                     1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

·                     2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Zamówienie uzupełniające stanowi nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju robót, natomiast zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe obejmowało wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich grysami i emulsją z remontera. Powyższe zamówienie zrealizowane zostało w 75% na drogach powiatowych i w 25% na drogach wojewódzkich. Z uwagi na pozostałe jeszcze do naprawy ubytki na drogach powiatowych i wojewódzkich, zasadne jest dalsze dokonanie napraw nawierzchni powyższą technologią. W związku z powyższym niezbędne jest udzielenie zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych na naprawy cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich grysami i emulsją z remontera.

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Renata Napieralska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
09.07.2010 Utworzenie dokumentu.