Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 29 czerwca 2010 r. nr 1580 w sprawie rozdysponowania środków finansowych z budżetu powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Data publikacji: 08.07.2010
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCLXXXVII/1580/ 2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 29 czerwca 2010 r.

 

w sprawie rozdysponowania środków finansowych z budżetu powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) oraz Uchwały Rady Powiatu w Lubinie Nr XLV/298/2010 z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r., Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przeznacza środki finansowe w formie dotacji celowej na dofinansowanie następujących zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

  1. zadanie pn.: „XV rajd ekologiczny „Borowik”- w kwocie 3 900 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych);
  2. zadanie „konkurs plastyczny pn.: „Dzień bez samochodu początkiem kolorowego świata” - w kwocie 500 zł (słownie: pięćset złotych);

3.      zadanie pn.: „Szkolny program edukacji ekologicznej „Środowisko, w którym żyję” -
w kwocie 6 600 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych);

4.      zadanie pn.: „zakup matek pszczelich dla Koła Pszczelarzy w Lubinie w celu zwiększenia ilości rodzin pszczelich” - w kwocie 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 3

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Ryszardowi Kabatowi Członkowi Zarządu
Z-cy Starosty ds. Oświaty i Ochrony Środowiska.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Zgodnie z art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) do zadań powiatów należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W załączniku nr 6 do uchwały Nr XLV/298/2010 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 18 lutego 2010 r. zaplanowane środki finansowe w wysokości 15 000 zł (słownie piętnaście tysięcy złotych), ujęte w formie dotacji celowej w dziale 926 przeznacza się na ww. zadania na podstawie art. 400a ust. 1 pkt 32 wspomnianej ustawy – Prawo ochrony środowiska - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju oraz art. 400a ust. 1 pkt 42 – inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa

 

 

 

 

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)