Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 29 czerwca 2010 r. nr 1579 w sprawie zmian budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r.
Data publikacji: 08.07.2010
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCLXXXVII/1579/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 29 czerwca 2010 r.

 

 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 5 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Przemieszcza wydatki bieżące między paragrafami w ramach jednego działu                        i rozdziału klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem 1 i 2 do niniejszej uchwały, w tym: 

1.     zwiększa wydatki jednostek budżetowych o kwotę 56 000 zł, w tym:

1)     zwiększa wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 56 000 zł,

2.     zmniejsza wydatki na obsługę długu o kwotę 56 000 zł.

 

 

§ 2

 

Dokonuje zmian w planie wydatków zadań administracji rządowej w 2010 r., polegających na przemieszczeniu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3

 

Dokonuje zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych  na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  w 2010 r., polegających na przemieszczeniu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 4

 

1.      Dokonuje zmniejszenia rezerwy budżetowej z kwoty ogółem 200 000 zł do kwoty
177 400 zł, tj. o kwotę 22 600 zł, w tym:

1)  zmniejsza rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania

kryzysowego z kwoty 66 000 zł do kwoty 43 400 zł, tj. o kwotę 22 600 zł.

2.      Powyższa zmiana skutkuje przemieszczeniem kwoty 22 600 zł z działu 758 – Różne rozliczenia do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 5

 

W wyniku dokonanych zmian budżet Powiatu Lubińskiego na 2010 r. przedstawia się następująco:

1.     Dochody budżetu powiatu w wysokości                                  107 143 244,09 zł,

z tego:

1)  dochody bieżące w kwocie  91 048 239,09 zł,

2)  dochody majątkowe w kwocie 16 095 005,00 zł,

2.     Wydatki budżetu powiatu w wysokości                                   135 986 337,09 zł, 

z tego:

1)  wydatki bieżące w kwocie 101 869 884,00 zł,

2)  wydatki majątkowe w kwocie 34 116 453,09 zł.

3.     Deficyt budżetu powiatu w wysokości                                     28 843 093,00 zł,

4.     Przychody budżetu powiatu w wysokości                                  30 343 093,00 zł,

5.     Rozchody budżetu powiatu w wysokości                                     1 500 000,00 zł.

 

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie.


Załączniki

-
  Objaśnienia.docx
(13.19 KB)

-
  zał porozumienia.docx
(13 KB)

-
  zał wydatki bieżące.docx
(20.09 KB)

-
  zał wydatki.docx
(21.31 KB)

-
  Zmiana planu wydatków zadań administracji rządowej w 2010
.docx
(13.33 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)