Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 29 czerwca 2010 r. nr 1578 w sprawie zawarcia porozumienia
Data publikacji: 08.07.2010
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Uchwała NR CCLXXXVII/1578 /2010

Zarządu Powiatu w Lubinie

z dnia 29 czerwca 2010r.

 

 

w sprawie zawarcia porozumienia

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 7a oraz art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym  tj. Dz. U. z 2001r.  Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220    i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162,  poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 i z 2008r. Nr 180. Poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146 )  Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Rudna  a Powiatem Lubińskim     w sprawie przekazania dotacji celowej w kwocie 750 000,00 zł ( słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy zł) z przeznaczeniem na dofinansowania przedsięwzięcie pn. „Remont byłej drogi wojewódzkiej  nr 292, która  od  01. stycznia 2010 roku zmieniła kategorię drogi na powiatową nr 1220D na odcinku od obwodnicy Rudnej do skrzyżowania z drogą krajową      nr 3 (od km 66+353 do km 80+379)”  

1.    Porozumienie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

 

Upoważnienia się Małgorzatę Drygas-Majkę Starostę Lubińskiego i Mirosława Gojdzia Członka Zarządu, Zastępcę Starosty ds. Infrastruktury Drogowej do podpisania przedmiotowego Porozumienia. 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

Zgoda Zarządu Powiatu w Lubinie jest niezbędna do realizacji przedsięwzięcia pn.„Remont byłej drogi wojewódzkiej  nr 292, która  od  01. stycznia 2010 roku zmieniła kategorię drogi na powiatową nr 1220D na odcinku od obwodnicy Rudnej do skrzyżowania z drogą krajową      nr 3 (od km 66+353 do km 80+379)”. Realizacja przedsięwzięcia poprawi stan techniczny nawierzchni drogowej, co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi. Współudział w finansowaniu przedsięwzięcia przez Gminę Rudna  znacznie przyspieszy wykonanie zaplanowanych na rok bieżący robót budowlanych. Jest już zagwarantowane dofinansowanie w wysokości 2 000 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)