Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne /  Archiwalne 2009-2010
Tytuł dokumentu: OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY na : Naprawy cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie grysami i emulsją z remontera - zamówienie uzupełniające
Data publikacji: 02.07.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 02.07.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Lubin: Naprawy cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie grysami i emulsją z remontera - zamówienie uzupełniające
Numer ogłoszenia: 174415 - 2010; data zamieszczenia: 02.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie, ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 076 8497287, faks 076 8497289

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawy cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie grysami i emulsją z remontera - zamówienie uzupełniające.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie grysami i emulsją z remontera. Zakres robót obejmuje uzupełnienie ubytków w nawierzchniach dróg powiatowych i wojewódzkich (o średniej głębokości do 5 cm), grysami i emulsją z remontera, w przewidywanej ilości - 184 Mg. Do naprawy nawierzchni należy stosować grysy bazaltowe 2-5 i 5-8 mm odpowiadające wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996, kationowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe K-1 65%. Należy użyć specjalne remontery typu Patcher, wprowadzające pod ciśnieniem kruszywo jednocześnie z modyfikowaną emulsją asfaltową w oczyszczone sprężonym powietrzem uszkodzenia. Wielkość zlecanej naprawy nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego, wynikających z sytuacji w terenie, nie przekroczy jednak w/w ilości. Wykonanie napraw cząstkowych grysami i emulsją z remontera nawierzchniowego typu Patcher obejmuje: - oczyszczenie ubytków w nawierzchni z piasku, błota, resztek starego bitumu i in., strumieniem sprężonego powietrza, - skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 - wypełnienie ubytku mieszanką grysów i emulsji asfaltowej, - wyrównanie mieszanki i dogęszczenie walcem, (zagęszczarką płytową), - posypanie łaty drobnym grysem, - uporządkowanie terenu robót i zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

·              1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

·              2. Uzasadnienie wyboru trybu

Art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie uzupełniające stanowi nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju robót, natomiast zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe obejmowało wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich grysami i emulsją z remontera. Powyższe zamówienie zrealizowane zostało w 75% na drogach powiatowych i w 25% na drogach wojewódzkich. Z uwagi na pozostałe jeszcze do naprawy ubytki na drogach powiatowych i wojewódzkich, zasadne jest dalsze dokonanie napraw nawierzchni powyższą technologią. W związku z powyższym niezbędne jest udzielenie zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych na naprawy cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich grysami i emulsją z remontera.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

·              Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych KAMADEX Sp. z o. o., Miroszowice 19h, 59-300 Lubin, kraj/woj. dolnośląskie.

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Renata Napieralska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
02.07.2010 Utworzenie dokumentu.