Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne /  Archiwalne 2009-2010
Tytuł dokumentu: OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY na: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie
Data publikacji: 28.06.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 28.06.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Lubin: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie
Numer ogłoszenia: 168199 - 2010; data zamieszczenia: 28.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie, ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 076 8497287, faks 076 8497289

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie, związanej z deformacją terenu w pasie drogi nr 1190D ul. Leśna, spowodowanej eksploatacją górniczą. Dokumentacja powinna zawierać: a)Plan sytuacyjny - dostosowanie spadków poprzecznych po osiadaniu terenu, spowodowanymi działaniami górniczymi - 3 szt. b)Profil terenu - zmiana przebiegu niwelety - 3 szt. c)Przekrój konstrukcyjny przez przebudowywaną konstrukcję jezdni - 3 szt. Powyższe opracowania przetworzone zostaną na wersję elektroniczną na nośniku CD-ROM do odczytu w aplikacjach Acrobat Reader lub MS Office 2003-2007 lub późniejszych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

·               1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1 lit.b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

·               2. Uzasadnienie wyboru trybu

Art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z negatywną opinią Wykonawcy dotyczącą wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej przez innego wykonawcę i zaoferowaniem wykonania aktualizacji istniejącej dokumentacji projektowej na zadaniu Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie, związanej z deformacją terenu w pasie drogi nr 1190D ul. Leśna, spowodowanej eksploatacją górniczą Zamawiający zastosował art. 67 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

·               Zakład Usługowo-Projektowy WIR, ul. Wiśniowa 55, 59-300 Lubin, kraj/woj. dolnośląskie.

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Renata Napieralska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
28.06.2010 Utworzenie dokumentu.