Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne /  Archiwalne 2009-2010
Tytuł dokumentu: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA pn: DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM UMOŻLIWIAJĄCYM ELEKTRONICZNE SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ NA TABLICE REJESTRACYJNE DLA POWIATU LUBIŃSKIEGO Z SIEDZIBĄ W LUBINIE PRZY UL.JANA KILIŃSKIEGO 12 B.
Data publikacji: 25.06.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 25.06.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Lubin: DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM UMOŻLIWIAJĄCYM ELEKTRONICZNE SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ NA TABLICE REJESTRACYJNE DLA POWIATU LUBIŃSKIEGO Z SIEDZIBĄ W LUBINIE PRZY UL.JANA KILIŃSKIEGO 12 B.
Numer ogłoszenia: 166583 - 2010; data zamieszczenia: 25.06.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 129259 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Lubiński, ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 76 746 71 00, faks 76 746 71 01.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM UMOŻLIWIAJĄCYM ELEKTRONICZNE SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ NA TABLICE REJESTRACYJNE DLA POWIATU LUBIŃSKIEGO Z SIEDZIBĄ W LUBINIE PRZY UL.JANA KILIŃSKIEGO 12 B..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Lubińskiego z siedzibą w Lubinie przy ul. Jana Kilińskiego 12 b:Tablica samochodowa zwyczajna jednorzędowa 16 300 kpl.Tablica samochodowa zwyczajna dwurzędowa 300 kpl.Tablica samochodowa indywidualna jednorzędowa 50.Tablica samochodowa indywidualna dwurzędowa 10 kpl. Tablica samochodowa zabytkowa jednorzędowa 10 kpl. Tablica samochodowa zabytkowa dwurzędowa 10 kpl. Tablica motocyklowo - ciągnikowa zwyczajna 900 szt. Tablica motocyklowa indywidualna 10 szt.Tablica motocyklowa zabytkowa 10 szt.Tablica motorowerowa zwyczajna 700 szt. Tablica zwyczajna do przyczep jednorzędowa 600 szt.Tablica zwyczajna do przyczep dwurzędowa 100 szt.Wtórniki tablic rejestracyjnych 450 szt. 2.Użyczenie i instalacja oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne. Oprogramowanie jest przeznaczone dla jednego stanowiska. Wykonawca zapewni również przeszkolenie minimum 2 osób w zakresie prawidłowej obsługi oprogramowania. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie posiadało co najmniej następujące cechy funkcjonalności: -możliwość automatycznego tworzenia formularza zamówienia na wszystkie rodzaje tablic, na wtórniki, z możliwością wysłania go w formie elektronicznej, -automatyczna weryfikacja wyróżników już wykorzystanych (tzw. gospodarka numerami), aplikacja powinna umożliwiać śledzenie, jakie numery rejestracyjne zostały już zamówione i nie dopuścić do powtórnego zamówienia tych samych numerów tablic, -ewidencja zamówień oraz weryfikacja wartościowa i ilościowa stanu realizacji umowy, -baza danych wszystkich dostępnych wyróżników - wynikających z przepisów Ministerstwa Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, -wykonawca winien zapewnić serwis i możliwość aktualizacji programu w przypadku zmian w przepisach. Zamawiający posiada oprogramowanie: Windows XP PRO. Cechy sprzętu posiadanego przez zamawiającego: -procesor Pentium 4,3 GHz, -512 MB pamięci RAM, -160 GB -pojemność twardego dysku. Zamawiający wymaga, aby dostarczony program dostosowany był do powyższych parametrów oraz było możliwe jego zainstalowanie i właściwe skonfigurowanie przy użyciu sprzętu i oprogramowania posiadanego przez zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.50.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • P.P.U. KAMA Sp. z o.o., ul. Malczewskiego 2 A, 65-140 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 730362,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 660846,00

  • Oferta z najniższą ceną: 654420,20 / Oferta z najwyższą ceną: 706035,20

  • Waluta: PLN.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Dagmara Olejnik
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
25.06.2010 Edycja dokumentu