Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 22 czerwca 2010 r. nr 1575 w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew.
Data publikacji: 23.06.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 23.06.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

 

UCHWAŁA NR CCLXXXVI1575/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 22 czerwca 2010 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew.

 

            Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1592 z  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806
z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z  2008  Nr 1111 poz. 180, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 215 poz. 1664 z 2010 r. Nr 76 poz. 489) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Wyraża zgodę na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości, w skład której wchodzi działka ewidencyjna nr 26/30 położonej w obrębie 5 miasta Lubina, stanowiącej własność Powiatu Lubińskiego w użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie, określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.      Zgodę warunkuje wykonaniem na nieruchomości nowych nasadzeń na warunkach określonych przez organ wydający zezwolenie na usunięcie drzew.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Pismem znak ZOZ/DA/4702/2010 z dnia 9 czerwca 2010 r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie wystąpił o wyrażenie zgody właściciela nieruchomości na usunięcie drzewa trzypniowego rosnącego na działce nr 26/30 w obrębie 5 miasta Lubina, stanowiącej własność Powiatu Lubińskiego w użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie.

Konieczność usunięcia drzewa związana jest z planowaną rozbudową istniejącego budynku hospicjum. Inwestorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie „PALIUM” w Lubinie.

Wcześniej w tej sprawie, o wyrażenie przedmiotowej zgody właściciela, pismem
znak M/70/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. wystąpił Józef Kordas Moduł s.c. działający
w imieniu inwestora Stowarzyszenia „PALIUM” w Lubinie. Jednakże z uwagi na fakt,
że nieruchomość ta stanowi własność Powiatu Lubińskiego i znajduje w użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2001 r.  Nr 142 poz. 1592
ze zm.) prawa właścicielskie do tej nieruchomości wykonuje Zarząd Powiatu w Lubinie. Natomiast, zasady wykonywania użytkowania nieruchomości określają postanowienia umowy użytkowania oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.).

Ponadto zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 ze zm.) usunięcie wnioskowanych drzew z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta Lubina na wniosek posiadacza nieruchomości, tj. ZOZ w Lubinie, po wyrażeniu zgody właścicielskiej przez Zarząd Powiatu w Lubinie.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)