Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 8 czerwca 2010 r. nr 1559 w sprawie wyrażenia zgody.
Data publikacji: 23.06.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 23.06.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

 

UCHWAŁA NR CCLXXXIV/1559/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 8 czerwca 2010 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody.

 

Na podstawie art. 6 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558;  Nr 113, poz.984; Nr153, poz.1271; Nr 200, poz.1688; Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458, Nr 98, poz. 817, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28,  poz. 142, Nr 28, poz. 146) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala co następuje:

 

 

§ 1

Wyraża zgodę na zawarcie umowy pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim, w imieniu którego działa, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 29 stycznia 2010 r., Dolnośląski Kurator Oświaty – Beata Pawłowicz a Powiatem Lubińskim w sprawie przyjęcia dotacji  w kwocie 69 850 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole/ zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole/ utworzenie szkolnego placu zabaw/ zwrot kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw/ modernizację szkolnego placu zabaw/ zwrot kosztów modernizacji szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”, stanowiącej załącznik do uchwały.

 

§ 2

 

Upoważnia Małgorzatę Drygas-Majkę Starostę Lubińskiego i Ryszarda Kabata Członka Zarządu do podpisania umowy określonej w § 1.

                                                                         

§ 3

 

Realizację podpisanej umowy powierza Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)