Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 8 czerwca 2010 r. nr 1558 w sprawie zawarcia umowy.
Data publikacji: 23.06.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 23.06.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCLXXXIV/1558/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 8 czerwca 2010 r.

 

w sprawie zawarcia umowy.

 

 

            Na podstawie art. 6 ust 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 220 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Polkowice a Powiatem Lubińskim w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w kwocie 103 000 zł (słownie: sto trzy tysiące złotych 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu ultrasonografu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz zakupu sprzętu i aparatury medycznej (kolonoskop, elektroresektoskop, 3 fotele ginekologiczne, zestaw do operacji typu SSLF) dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie, w treści jak  w załączniku do uchwały.

 

§ 2

 

Upoważnia Małgorzatę Drygas-Majkę Starostę Lubińskiego i Barbarę Schmidt Wicestarostę do podpisania umowy określonej w § 1.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)