Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 11 maja 2010 r. nr 1516 w sprawie zmian budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r.
Data publikacji: 16.06.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 16.06.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCLXXVI/1516/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 11 maja 2010 r. 

 

 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r.

 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688,  Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Zwiększa łączną kwotę dochodów budżetu o kwotę 15 000 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1.      zwiększa dochody bieżące o kwotę 15 000 zł.

 

 

§ 2

 

Zwiększa łączną kwotę wydatków budżetu o kwotę 15 000 zł, zgodnie                             z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: 

 

1.      zwiększa wydatki bieżące o kwotę 15 000 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2
i 3 do niniejszej uchwały, w tym:

1)     zwiększa wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15 000 zł, w tym:

a)      zwiększa wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                  o kwotę 15 000 zł.

 

 

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie.


Załączniki

-
  objaśnienia.doc
(37.5 KB)

-
  Zał Nr 1 - dochody.doc
(29.5 KB)

-
  zał Nr 2 wydatki.doc
(44 KB)

-
  zał 3.docx
(13.82 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)