Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 1 czerwca 2010 r. nr 1547 w sprawie zawarcia porozumienia.
Data publikacji: 14.06.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 14.06.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCLXXXII/1547/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 1 czerwca 2010 r.

 

w sprawie zawarcia porozumienia.

 

 

Na podstawie art.7a i art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r.  Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.  Nr 162,  poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753,  z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146)  Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.    Wyraża zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Rudna a Powiatem Lubińskim w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego  pn.: „ Odbudowa rowu wraz z przepustami  w pasie drogi powiatowej Nr 1210D w miejscowości Miłogoszcz”.

2.    Porozumienie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Upoważnia się Małgorzatę Drygas-Majkę Starostę Lubińskiego i Mirosława Gojdzia Członka Zarządu Zastępcę Starosty ds. Infrastruktury Drogowej do podpisania przedmiotowego porozumienia. 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

 Zgoda Zarządu Powiatu w Lubinie jest niezbędna do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa rowu wraz z przepustami w pasie drogi powiatowej Nr 1210D  w miejscowości Miłogoszcz”. Funkcję inwestora jak również środki na realizację zadania zabezpiecza Gmina Rudna. Realizacja inwestycji poprawi bezpieczeństwo mieszkańców wyżej wymienionej miejscowości.

 

 

 

 

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)