Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 1 czerwca 2010 r. nr 1546 w sprawie wyrażenia zgody na przelew wierzytelności.
Data publikacji: 14.06.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 14.06.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

 

UCHWAŁA NR CCLXXXII/1546/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 1 czerwca 2010 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na przelew wierzytelności.

 

Na   podstawie   art.  32   ust.  1  ustawy   z  dnia  5  czerwca  1998 r.   o    samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.  Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. ze zm. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218,  z  2008  r. Dz. U.  Nr 180,  poz. 1111,  Nr   223,  poz.  1458,  z  2009 r. Nr 92, poz. 753 z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146)  w związku z §5 ust.7 umowy nr 82/2010 z dnia 23.02.20101 r., zawartej pomiędzy Powiatem Lubińskim, reprezentowanym przez  Zarząd   Powiatu  w Lubinie,  a  Robertem    Płazą i Zbigniewem Płazą wspólnikami spółki cywilnej prowadzącymi   działalność  pod   firmą  Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe   „DUBLER” s.c. z siedzibą 59-300 Lubin, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 92, Zarząd Powiatu  w  Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na przeniesienie wierzytelności  wynikających z umowy jw.

 

§ 2

 

Wykonanie    uchwały    powierza    Wydziałowi   Infrastruktury   Technicznej   i   Zamówień Publicznych i Wydziałowi  Finansowemu.

 

§ 3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza Małgorzacie Drygas-Majce  Staroście Lubińskiemu.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)