Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 27 maja 2010 r. nr 1540 w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia.
Data publikacji: 14.06.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 14.06.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCLXXXI/1540/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 27 maja 2010 r.

 

 

w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia.

 

 

Na podstawie art.7a i art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 i z 2008r. Nr 180. Poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z  2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 ) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.    Wyraża zgodę na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 27.01.2010 r. pomiędzy Gminą Rudna a Powiatem Lubińskim w sprawie realizacji, między innymi, niżej wymienionych zadań inwestycyjnych pn.:

     „ Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Wądroże”,

     „ Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Kębłów”,

     „ Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Orsk”.

 

2.    Aneks nr 1, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Upoważnia Małgorzatę Drygas-Majkę Starostę Lubińskiego i Mirosława Gojdzia Członka Zarządu Zastępcę Starosty ds. Infrastruktury Drogowej do podpisania przedmiotowego aneksu nr 1. 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

 

 

 Zgoda Zarządu Powiatu w Lubinie jest niezbędna do realizacji zadań inwestycyjnych p.n:     „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Wądroże”

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Kębłów”

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Orsk”

Funkcję inwestora jak również środki na realizację zadania zabezpiecza Gmina Rudna.  Realizacja inwestycji poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i zapewni swobodne korzystanie                z wydzielonych chodników  dla pieszych w wyżej wymienionych miejscowościach. Zmiana kwot przeznaczonych na wykonanie chodników wynika z wyższych cen uzyskanych                                w postępowaniach przetargowych.

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)