Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 25 maja 2010 r. nr 1533 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r.
Data publikacji: 14.06.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 14.06.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

 

 

UCHWAŁA NR CCLXXX/1533/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 25 maja 2010 r.

 

 

w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r.

 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.                Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wnosi autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r., przyjętego uchwałą
Nr CCLXXVI/1517/2010
Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 11 maja 2010 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r.

 

 

§ 2

 

W treści projektu uchwały Rady Powiatu wprowadza się następujące zmiany:

1.  § 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

,,Zwiększa łączną kwotę dochodów budżetu o kwotę 11 498 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1.      zmniejsza dochody bieżące o kwotę 52 352 zł,

2.      zwiększa dochody majątkowe o kwotę 63 850 zł.”

 

2.      w § 2 projektu uchwały kwotę ,,747 517 zł” zastępuje się kwotą ,,647 517 zł” oraz ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

,,zwiększa wydatki bieżące o kwotę 2 974 569 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2
i 3 do niniejszej uchwały, z tego:

1)     zwiększa wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3 680 540 zł, z tego:

a) zmniejsza wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę
12 820 zł,

b) zwiększa wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
o kwotę 3 693 360 zł,”

 

3.  § 6 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

,,Zmniejsza przychody budżetu Powiatu Lubińskiego o kwotę 659 015 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały”.

 

4. dotychczasowe paragrafy o numerach: 6, 7 otrzymują odpowiednio numerację
   7, 8.

 

 

§ 3

 

W Załączniku Nr 1 ,,Zmiany planu dochodów Powiatu Lubińskiego na 2010 r.” do projektu uchwały Rady Powiatu wprowadza się następujące zmiany:

1. w dziale 754 dodaje się rozdział 75478 i § 2130 w brzmieniu:

 

 

75478

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

100 000

100 000

-

 

 

2130

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację bieżących zadań własnych powiatu

100 000

100 000

-

 

2.  w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w poz. ,,Zmiany planu dochodów (+/-)” i ,,Dochody bieżące” kwoty ,,56” zastępuje się kwotami ,,100 056”,

3.  w zestawieniu Ogółem wprowadza się zmiany:

1)    w poz. ,,Zmiany planu dochodów (+/-)” kwotę ,,-88 502” zastępuje się kwotą ,,11 498”,

2)    w poz. ,,Dochody bieżące” kwotę ,,-152 352” zastępuje się kwotą ,,-52 352”.

 

 

§ 4

 

W Załączniku Nr 2 ,, Zmiany planu wydatków Powiatu Lubińskiego na 2010 r.” do projektu uchwały Rady Powiatu wprowadza się następujące zmiany:

1. w dziale 754 dodaje się rozdział 75478 § 4210 i 4300 w brzmieniu:

 

 

75478

 

Usuwanie skutków klęsk żywioło

wych

100 000

100 000

100 000

-

100 000

-

-

-

-

 

 

4210

Zakup materia

łów

i wyposażenia

66 000

66 000

66 000

-

66 000

-

-

-

-

 

 

4300

Zakup usług pozosta

łych

34 000

34 000

34 000

-

34 000

-

-

-

-

 

2.  w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się zmiany:

1)     w poz. ,,Zmiany planu wydatków ogółem (+/-)”, ,,Wydatki bieżące”, ,,Wydatki jednostek budżetowych” kwoty ,,56” zastępuje się kwotami ,,100 056”,

2)     do poz. ,,Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” dodaje się kwotę ,,100 000”,

3. w zestawieniu Ogółem wprowadza się zmiany:

1)     w poz. ,,Zmiany planu wydatków ogółem (+/-)” kwotę ,,-747 517” zastępuje się kwotą  ,,-647 517”,

2)     w poz. ,,Wydatki bieżące” kwotę ,,2 874 569” zastępuje się kwotą ,,2 974 569”,

3)     w poz. ,,Wydatki jednostek budżetowych” kwotę ,,3 580 540” zastępuje się kwotą ,,3 680 540”,

4)     w poz. ,,Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” kwotę
,,3 593 360” zastępuje się kwotą ,,3 693 360”.

.

 

§ 5

 

W Załączniku Nr 3 ,, Zmiany planu wydatków bieżących Powiatu Lubińskiego na 2010 r.” do projektu uchwały Rady Powiatu wprowadza się następujące zmiany:

1. w dziale 754 dodaje się rozdział 75478 i § 4210 i 4300 w brzmieniu:

 

 

75478

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

100 000

100 000

-

100 000

-

-

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

66 000

66 000

-

66 000

-

-

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

34 000

34 000

-

34 000

-

-

 

2.  w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się zmiany:

1) w poz. ,,Zmiany planu wydatków bieżących ogółem (+/-)”, ,,Wydatki jednostek budżetowych” kwoty ,,56” zastępuje się kwotami ,,100 056”,

2) do poz. ,,Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” dodaje się kwotę ,,100 000”,

3. w zestawieniu Ogółem wprowadza się zmiany:

1)     w poz. ,,Zmiany planu wydatków bieżących ogółem (+/-)” kwotę ,,2 874 569” zastępuje się kwotą  ,,2 974 569”,

2)     w poz. ,,Wydatki jednostek budżetowych” kwotę ,,3 580 540” zastępuje się kwotą ,,3 680 540”,

3)     w poz. ,,Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” kwotę
,,3 593 360” zastępuje się kwotą ,,3 693 360”.

 

 

§ 6

 

W ,,Objaśnieniach do zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r.” wprowadza się zmiany:

 

1.  w pkcie 1 ,,Zmiany planu dochodów Powiatu Lubińskiego na 2010 r.” w dziale 754 dopisuje się § 2130 w brzmieniu:

 

 

2130

100 000

Dotacja pochodząca ze środków rezerwy celowej poz. 4 – Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych

(decyzja Ministra Finansów z dnia 20 maja 2010 r.
Nr FS7/4135/22W/CAN/10/2811 PELS)

 

2.  w pkcie 2 ,,Zmiany planu wydatków Powiatu Lubińskiego na 2010 r.” dopisuje się rozdział 75478 w brzmieniu:

 

75478

100 000

Otrzymana dotacja zwiększa plan finansowy Starostwa Powiatowego
w Lubinie i przeznaczona jest na sfinansowanie wydatków związanych             z prowadzoną akcją przeciwpowodziową (zakup niezbędnych materiałów i usług)

 

3. dopisuje się pkt 3 w brzmieniu:

 

 ,,3. Zmiany planu przychodów Powiatu Lubińskiego na 2010 r.

 

§

Zmiany planu przychodów (+/-)

Objaśnienia

952

-659 015

Zmniejsza się kwotę planowanych przychodów z tytułu zaciągnięcia
w 2010 r. nowego kredytu. Po dokonanej zmianie planowany kredyt stanowi kwotę 28 177 754 zł

 

 

§ 7

 

Zarząd przekazuje do Rady Powiatu w Lubinie autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r. 

oraz jednolity tekst projektu uchwały uwzględniający autopoprawkę.

 

 

§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)