Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 19 maja 2010 r. nr 1530 w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2010 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego zespołu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2010 r.
Data publikacji: 14.06.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 14.06.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCLXXIX/1530/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 19 maja 2010 r.

 

 

w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2010 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego zespołu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2010 r.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806,            z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r.                Nr 92, poz. 753), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wnosi autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2010 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego zespołu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2010 r., przyjętego uchwałą Nr CCLXXVI/1518/2010 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 11 maja 2010 r.

 

 

§ 2

 

W § 1 ust. 1 pkt 1 projektu uchwały Rady Powiatu dodaje się literę ,,i”  w brzmieniu:

,, przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych”. 

   

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z konieczności doszczegółowienia zapisu   § 1 projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zakresu i formy informacji  o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2010 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego zespołu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2010 r.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)