Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 13 stycznia 2009 roku nr 927 w sprawie przyznania grantów na organizację zajęć pozalekcyjnych w jednostkach oświatowych Powiatu Lubińskiego w 2009 r.
Data publikacji: 14.01.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 14.01.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
UCHWAŁA Nr CLXVI/927/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 13 stycznia 2009 r.

 

w sprawie przyznania grantów na organizację zajęć pozalekcyjnych w jednostkach oświatowych Powiatu Lubińskiego w 2009 r.

 

Na podstawie art.32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558  i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i  z 2003 r.  Nr  162,  poz. 1568  i z 2004 r. Nr  102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759 i z 2007 r. Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458)  Zarząd   Powiatu   w  Lubinie    uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.  Przeznacza na granty kwotę 150 000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy zł) celem organizacji zajęć pozalekcyjnych w jednostkach oświatowych w 2009 r. zgodnie z załącznikiem do uchwały.

2. Ustala wysokość godziny dydaktycznej na realizację zajęć pozalekcyjnych w kwocie 25 zł brutto.

§ 2

Ustala podział środków na zajęcia pozalekcyjne i zwiększa plany wydatków budżetowych nw.  jednostek oświatowych:

 

Lp.

Nazwa jednostki oświatowej

Kwota

przyznana

1.

I Liceum Ogólnokształcące w Lubinie

32 750

2.

II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie

28 250

3.

Zespół Szkół nr 1 w Lubinie

18 750

4.

Zespół Szkół nr 2 w Lubinie

9 250

5.

Zespół Szkół Zawodowych  i Ogólnokształcących w Lubinie

12 550

6.

Zespół Szkół Rolniczych w Rudnej

3 750

7.

Zespół Szkół w Chróstniku

-

8.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  w Szklarach Górnych

7 500

9.

Zespół Szkół Specjalnych  w Lubinie

7 700

10.

Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie

11 250

11

Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Lubinie

16 750

12.

Powiatowe Centrum Edukacji w Lubinie

1 500

 

Ogółem :

150 000

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza Wydziałowi Edukacji, Kultury i Sportu.

 

 

 

 

§ 4

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza  Panu Ryszardowi Kabatowi Członkowi Zarządu, Zastępcy Starosty ds. Oświaty i Ochrony Środowiska.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 


Załączniki

1
  Załącznik.doc
(282 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
20.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)