Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 11maja 2010 r. nr 1522 w sprawie w sprawie zawarcia porozumienia.
Data publikacji: 14.06.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 14.06.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCLXXVI/1522/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 11 maja 2010 r.

 

w sprawie zawarcia porozumienia.

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 32 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001r.  Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r.  Nr 162,  poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218      i z 2008r. Nr 180. Poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146)  Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Wyraża zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Dolnośląskim      a Powiatem Lubińskim  w sprawie przekazania pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 2 000 000 zł ( słownie: dwa miliony złotych ) z przeznaczeniem           na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Remont byłej drogi wojewódzkiej  nr 292, która  od  01 stycznia 2010 roku zmieniła kategorię drogi na powiatową na odcinku od obwodnicy Rudnej do skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (od km 66+353 do km 80+379)”.

2.      Porozumienie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Upoważnia  Małgorzatę Drygas-Majkę Starostę Lubińskiego i Mirosława Gojdzia - Członka Zarządu, Zastępcę Starosty ds. Promocji i Infrastruktury Drogowej do podpisania przedmiotowego porozumienia. 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

 

Zgoda Zarządu Powiatu w Lubinie jest niezbędna do realizacji przedsięwzięcia pn. „Remont byłej drogi wojewódzkiej nr 292, która  od  01 stycznia 2010 roku zmieniła kategorię drogi na powiatową na odcinku od obwodnicy Rudnej do skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (od km 66+353 do km 80+379)”. W związku z planowaną budową mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 w m. Ciechanów przewiduje się wzmożony ruch w ciągu drogi nr 292. Tak więc realizacja inwestycji poprawi stan techniczny nawierzchni drogowej, co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi. Współudział w finansowaniu przedsięwzięcia przez Województwo Dolnośląskie znacznie przyspieszy wykonanie planowanych robót na zadaniu jw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)