Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 13 stycznia 2009 roku nr 926 w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zajęć feryjno-sportowych.
Data publikacji: 14.01.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 14.01.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA Nr CLXVI/926/2009

ZARZĄDU POWIATUW LUBINIE

z dnia 13 stycznia 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zajęć feryjno-sportowych.

 

Na podstawie art.32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym(Dz.U. tj. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558  i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i  z 2003r. Nr  162,  poz. 1568  i z 2004r. Nr  102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759 i z 2007r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

1.  Przeznacza kwotę 5 000 zł (sł. pięć tysięcy złotych) na pokrycie kosztów zajęć feryjno-sportowych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Powiat Lubiński w okresie ferii zimowych w 2009 r.

2.  Ustala wysokość godziny dydaktycznej na realizację zajęć feryjno-sportowych w  kwocie  25 zł brutto.

 

Źródło finansowania: Dział 801 – Oświata i wychowanie,

                                    Rozdział 80195 – Pozostała działalność, § 4300         

 

§ 2

Ustala przydział  środków na zajęcia feryjno-sportowe :

 

Lp.

Nazwa jednostki oświatowej

Ilość przyznanych godzin

Wysokość przyznanych środków

1.

I Liceum Ogólnokształcące w Lubinie

28

700

2.

II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie

45

1 125

3.

Zespół Szkół Nr 1 w Lubinie

12

300

4.

Zespół Szkół Nr 2 w Lubinie

35

875

5.

Zespół Szkół Zawodowych                                         i Ogólnokształcących w Lubinie

35

875

6.

Zespół Szkół  Specjalnych w Lubinie

20

500

7.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

w Szklarach Górnych

25

625

 

Ogółem :

200

5 000

 

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza Panu Ryszardowi Kabatowi Członkowi Zarządu Zastępcy Starosty ds. Oświaty i Ochrony Środowiska.

 

 

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
20.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)