Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne /  Archiwalne 2009-2010
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1227D w miejscowości Bukowna, powiat Lubin - Etap I - zamówienie dodatkowe
Data publikacji: 08.06.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 08.06.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

 

Ogłoszenie nr 144011-2010 z dnia 2010-06-04 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Lubin
Wykonanie robót budowlanych na drodze powiatowej nr 1227D w miejscowości Bukowna, powiat Lubin - od Km 0+000,00 do Km 0+820,00 polegających na: - wykonaniu stabilizacji podłoża gruntocementem - wykonaniu podbudowy tłuczniowej - wykonaniu...


Lubin: Przebudowa drogi powiatowej nr 1227D w miejscowości Bukowna, powiat Lubin - Etap I - zamówienie dodatkowe
Numer ogłoszenia: 159004 - 2010; data zamieszczenia: 08.06.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 144011 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie, ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 076 8497287, faks 076 8497289.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1227D w miejscowości Bukowna, powiat Lubin - Etap I - zamówienie dodatkowe.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych na drodze powiatowej nr 1227D w miejscowości Bukowna, powiat Lubin - od Km 0+000,00 do Km 0+820,00 polegających na: - wykonaniu stabilizacji podłoża gruntocementem - wykonaniu podbudowy tłuczniowej - wykonaniu kanału deszczowego z rur PCV ø 300 - wykonaniu ścieków z prefabrykatów betonowych na odcinku 27 m. Szczegółowy zakres robót określa w szczególności przedmiar robót przekazany Wykonawcy w zaproszeniu do negocjacji oraz projekt wykonawczy i SST stanowiące Załącznik nr 8 do SIWZ postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi powiatowej nr 1227D w miejscowości Bukowna, powiat Lubin - Etap I.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.11.10.00-8, 45.11.20.00-5, 45.23.10.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                        Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                        Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o. o, ul. Mickiewicza 63, 67-200 Głogów, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35769,28 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·                   Cena wybranej oferty: 36820,92

·                   Oferta z najniższą ceną: 36820,92 / Oferta z najwyższą ceną: 36820,92

·                   Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

·                   1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

·                   2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 1. Wzmocnienie konstrukcji jezdni i chodnika od Km 0+464 do Km 0+574: Na wyżej wymienionym odcinku wykonano ruraż odcinka rowu melioracyjnego biegnącego wzdłuż istniejącej drogi. Element ten, zgodnie z projektem wykonano w celu uzyskania odpowiedniej szerokości pasa drogowego, która umożliwi wykonanie jezdni i chodnika o zakładanych szerokościach tj. jezdnia - 5,50m, chodnik - 1,50m. Pomimo zasypania wykonanego kanału gruntem z grupy nośności G1 zachodzi konieczność wykonania wzmocnienia konstrukcji części jezdni i chodnika na odcinku wykonanego kanału z uwagi na utrzymujący się praktycznie stale wysoki poziom wody w rowie melioracyjnym, co w znacznym stopniu zagraża przedmiotowemu odcinkowi drogi. Należy nadmienić, że przed kilkoma laty wykonano regulację wspomnianego rowu melioracyjnego jedynie na terenie miejscowości, natomiast nie wykonano jej poza wsią, co w połączeniu z częściowo drożnymi przepustami spowodowało obecną sytuację. Wzmocnienie konstrukcji jezdni i chodnika polegać będzie na wykonaniu stabilizacji podłoża gruntocementem gr. 30cm i podbudowy tłuczniowej gr. 30cm. 2. Wzdłuż posesji nr 25 odkopane zostały elementy istniejącego odwodnienia tj. kanał o przekroju prostokątnym oraz z rur betonowych o średnicy 300mm. Wymienione elementy są w znacznym stopniu uszkodzone, nie nadają się do dalszej eksploatacji. Z uwagi na stan techniczny wyżej wymienionych elementów oraz na konieczność umożliwienia przepływu wody w rowie przydrożnym niezbędne jest wykonanie nowego kanału z rur PCV o średnicy 300mm. 3. W trakcie wykonywania koryta ziemnego stwierdzono występowanie w podłożu drogi gruntów gliniastych. Przeprowadzone badania potwierdziły występowanie gliny piaszczyste, która jest gruntem wysadzinowym i wykazały, że przebadany materiał nie spełnia wymagań określonych w PN-S02205. Wobec powyższego poddano analizie dwa warianty rozwiązań, a mianowicie: a. Wymiana gruntu polegająca na usunięciu gliny piaszczystej i zastąpieniu jej gruntem z grupy nośności G1 ( pospółki, żwiry, piaski). b. Wykonanie stabilizacji gruntu cementem w celu doprowadzenia podłoża drogi do grupy nośności G1. W wyniku przeprowadzonej analizy wybrano wariant 2 jako mniej kosztowny i czasochłonny. Stabilizacja gruntu cementem dotyczy odcinka od Km 0+250 do Km 0+430. Zaznaczyć należy, że różnica pomiędzy rodzajami gruntów podłoża drogi ujętymi w dokumentacji technicznej a stanem rzeczywistym wynikła stąd, iż pomiędzy okresem wykonania badań geotechnicznych tj. 2004r., a terminem rozpoczęcia remontu drogi wykonana została kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa, w czasie realizacji których nastąpiło przemieszanie gruntów podłoża. 4. Od zaprojektowanych wpustów podchodnikowych WP3 i WP4 konieczne jest wykonanie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych z wylotami do istniejącego rowu melioracyjnego. Realizacja powyższego zapobiegnie rozlewaniu się wody opadowej na teren przyległy do drogi i umożliwi jej spływ do rowu melioracyjnego


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Renata Napieralska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
08.06.2010 Utworzenie dokumentu.