Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne /  Archiwalne 2009-2010
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu pn. Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Oświ@tą w Powiecie Lubińskim- PLESZO.
Data publikacji: 02.06.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 02.06.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

PL-Lubin: Usługi w zakresie oprogramowania

2010/S 105-159733

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Powiat Lubiński
ul. Jana Kilińskiego 12 b
Kontaktowy: Starostwo Powiatowe w Lubinie
Do wiadomości: Grzegorz Lasecki, Dorota Zioło, Dagmara Olejnik
59-300 Lubin
POLSKA
Tel. +48 767467150/7467110/7467196
E-mail: g.lasecki@powiat-lubin.pl
Faks +48 767467101

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.bip.sp-lubin.dolnyslask.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Inne Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Oświ@tą w Powiecie Lubińskim- PLESZO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 7
Główne miejsce świadczenia usług Jednostki oświatowe Powiatu Lubińskiego oraz Starostwo Powiatowe w Lubinie.

Kod NUTS PL516

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

1. Zamówienie jest realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie projektu ,,Elektroniczny system zarządzania oświ@tą w Powiecie Lubińskim – PLESZO” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPDS. 02.02.00-02-012/09-00 w ramach Priorytetu nr 2 ,,Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne)”, Działanie nr 2.2. ,,Rozwój usług elektronicznych”.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
— wykonanie usług, w ramach których wykonawca: udzieli licencji na dostarczony system umożliwiający elektroniczne zarządzanie oświatą w Powiecie Lubińskim, zainstaluje i wdroży oferowane rozwiązanie, przeprowadzi szkolenia oraz udzieli gwarancji na dostarczony system,
— dostawa licencji na pozostałe oprogramowanie niezbędne do funkcjonowania proponowanego rozwiązania,
— wykonanie sieci pasywnej, dostawa, instalacja i skonfigurowanie sprzętu komputerowego oraz wykonanie testów weryfikujących prawidłowość wykonanych prac.
Zamówienie będzie realizowane w następujących etapach:
I etap- dostawa i konfiguracja sprzętu komputerowego i sieciowego, zgodnie z pkt 1-12 załącznika nr 8.
II etap- wdrożenie oferowanych systemów platformy oświatowej, testy akceptacyjne i szkolenia.
III etap- weryfikacja systemu na podstawie testów akceptacyjnych, zakończenie wdrożenia i szkolenia.
2. Uszczegółowiony zakres przedmiotu zamówienia został zwarty w załączniku nr 7 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej ,,siwz”.3. Dopuszczalny jest sprzęt o takich samych lub lepszych parametrach, a niżeli wymagania określone przez Zamawiającego.4.Zastrzega się, że wszystkie wskazania dotyczące nazw należy rozumieć, jako określenia wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art.29 ust.3 ustawy Prawo zamówieniach publicznych zwanej dalej ,,ustawą" zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego usługi i dostawy w niniejszym zamówieniu spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5.Wykonawca zobowiązuje się wypełnić i dostarczyć wraz z ofertą załącznik nr 8 do siwz - specyfikację techniczną zamówienia.6.Gwarancja wymagana przez zamawiającego na przedmiot zamówienia została określona w załączniku nr 7 do siwz.7. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi i dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy złożyć dokumenty i certyfikaty wymienione w pkt.5.8. siwz.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

72260000, 80510000, 30214000, 30237200, 30231310, 48620000, 48422000, 30213100, 38652100, 32322000, 32420000, 48820000, 48760000, 48000000

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Nie

II.1.8) Podział na części

Nie

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych

Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zwarty w załączniku nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia umieszczonej na stronie internetowej zamawiającego www.bip.sp-lubin.dolnyslask.pl w zakładce ,,przetargi”. Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. 193 000 EUR.

Bez VAT 1 256 701,64 PLN

II.2.2) Opcje

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Okres w miesiącach: 7 (od udzielenia zamówienia):

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

Wymaga się wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie dwadzieścia tysięcy zł). Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto.

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

1. Za wykonanie usług i dostaw stanowiących przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe. 2.Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i ostateczną, zawierającą wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem niniejszego zamówienia. Cena oferty musi zawierać pełny zakres zamówienia określony w siwz i zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.3.Warunki płatności zostały szczegółowo opisane w projekcie umowy- stanowiącej załącznik nr 5 do siwz.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Należy takie pełnomocnictwo przedłożyć zamawiającemu. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający wezwie do przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców przed zawarciem umowy z zamawiającym.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia

Tak
Zamówienie będzie realizowane w jednostkach oświatowych Powiatu Lubińskiego oraz w Starostwie Powiatowym w Lubinie, a więc w budynkach użyteczności publicznej. Wykaz jednostek oświatowych wraz z danymi adresowymi znajduje się na załączniku nr 7 do siwz. Realizację zamówienia wykonawca winien uzgodnić z zamawiającym i użytkownikiem na podstawie wcześniej zatwierdzonego szczegółowego harmonogramu wdrożenia – zgodnie z pkt 19.3. siwz.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1.1.Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.1.2.Posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia (zgodnie z opisem w punkcie III.2.3. niniejszego ogłoszenia).1.3.Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zgodnie z opisem w punkcie III.2.3. niniejszego ogłoszenia).1.4.Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (zgodnie z opisem w punkcie III.2.2. niniejszego ogłoszenia).1.5.Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 pkt 1-4 ustawy wykonawca składa na załączniku nr 2 do siwz .W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie, o spełnianiu warunków z art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy (załącznik nr 2), składa przynajmniej jeden wykonawca lub wszyscy wykonawcy złożą oświadczenia lub jedno wspólne oświadczenie, że spełniają łącznie te warunki. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z warunków określonych w art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy powinien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie (dotyczy załączenia do oferty dokumentów wymienionych w pkt. 5.2.,5.3. i 5.4 siwz).
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2 b. ustawy).
Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia zobowiązany jest do wykazania spełniania warunku poprzez wskazanie części zamówienia, jaką powierzy podwykonawcom- na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do siwz.
2. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy, wykonawca przedstawi zamawiającemu aktualne dokumenty:2.1.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- na załączniku nr 3 do siwz.2.2.Odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania podstaw braku do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy- osoba fizyczna składa jedno oświadczenie na załączniku nr 3 do siwz.2.3.Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.2.4.Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.2.5.Informację z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.2.6.Informację z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.3.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 3.1.Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.3.2.Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.3.3.Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.3.4.Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy-wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia- oświadczenie to dotyczy również pkt.3.1 do 3.3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie informacji zawartych w złożonych w ofercie oświadczeniach i dokumentach opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z formułą ,,Spełnia” lub ,,Nie spełnia”.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia spełniania warunku, iż wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, należy przedłożyć zamawiającemu informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się wysokością posiadanych środków finansowych lub zdolnością kredytową na kwotę nie mniejszą niż 800 000 PLN (słownie: osiemset tysięcy zł).Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. 5.4.1. siwz dotyczącej tych podmiotów.Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie informacji zawartych w złożonych w ofercie oświadczeniach i dokumentach opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z formułą ,,Spełnia” lub ,,Nie spełnia”.

III.2.3) Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia wykonawca przedstawi zamawiającemu: Wykaz wykonanych lub wykonywanych zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (na załączniku nr 6 do siwz).Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże:a) że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy, w tym okresie wykonał lub wykonuje przynajmniej jedno zadanie w zakresie budowy portalu jako zbioru aplikacji modułów, w którym zastosowano globalną identyfikację użytkowników systemu z funkcjonalnością pozwalającą na definiowanie ról i nadawanie uprawnień, zintegrowaną z dostępem do danych i usług tego systemu, o wartości brutto nie mniejszej niż 250 000 PLN za każde zamówienie. Do wykazu (załącznik nr 6 do siwz) należy załączyć dokument potwierdzający, że zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie,b) że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy, w tym okresie wykonał lub wykonuje przynajmniej dwie dostawy sprzętu komputerowego o wartości brutto nie mniejszej 250 000 PLN każda, Do wykazu (załącznik nr 6 do siwz) należy załączyć dokument potwierdzający, że zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie,c) że w ciągu ostatnich 3 lat lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy, w tym okresie wykonał lub wykonuje minimum 5 szkoleń z zakresu oferowanych rozwiązań. Do wykazu (załącznik nr 6 do siwz) należy załączyć dokument potwierdzający, że zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dysponowania przez wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy przedłożyć zamawiającemu: 2.1. Wykaz osób- na załączniku nr 4 do siwz, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi wykaz osób wyznaczonych do realizacji niniejszego zamówienia, tj. dysponuje lub będzie dysponował osobami o następujących kwalifikacjach pozwalających na obsadzenie kluczowych stanowisk w czasie realizacji przedmiotu zamówienia:
a) Kierownik Projektu Wykonawcy – osoba odpowiedzialna za przebieg całości prac po stronie Wykonawcy, spełniająca poniższe wymagania:
— posiada znajomość zasad zarządzania projektami, potwierdzoną ważnym certyfikatem z zakresu metodologii zarządzania projektami Prince2 na poziomie Practitioner (Projects In a Contolled Environment) lub równoważny,
— brał udział w charakterze Kierownika Projektu w minimum jednym projekcie, w którym zaprojektowano i wdrożono system informatyczny o wartości projektu nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto.
b) Zespół Specjalistów ds. zarządzania usługami IT (ITIL) – co najmniej dwóch członków zespołu, osoby posiadających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania usługami IT, spełniających poniższe wymagania każda:
— posiada ważny certyfikat ITIL Foundation lub wyższy.
c) Ekspert ds. bezpieczeństwa – osoba posiadająca kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych, spełniająca poniższe wymagania:
— posiada ważny certyfikat CISA – Certified Information Systems Auditor (Certyfikowany Audytor Systemów Informatycznych) lub certyfikat CISSP (Certified Information Systems Security Professional) lub inny certyfikat równoważny,
— pełniła w ciągu ostatnich 3 lat funkcję osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo w co najmniej jednym projekcie informatycznym, o wartości każdego projektu nie mniejszej niż 250 000 PLN brutto.
d) Zespół programistów – osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe z zakresu programowania aplikacji i usług, spełniające poniższe wymagania każda:
— pełniły w ciągu ostatnich 3 lat rolę programisty w minimum jednym projekcie o podobnej specyfice.
3. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi i dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy złożyć: 3.1.Szczegółową dokumentację techniczną proponowanego sprzętu np: ulotki informacyjne, foldery, specyfikację techniczną proponowanych urządzeń, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, opisy urządzeń oraz inne dokumenty zawierające dane techniczne proponowanych urządzeń, pozwalające na potwierdzenie spełniania wymagań zamawiającego.3.2.Specyfikacja oprogramowania wraz ze wskazaniem oferowanych funkcjonalności.3.3. Specyfikacja oferowanych szkoleń zawierająca tematykę w zakresie pełnej funkcjonalności oferowanego rozwiązania wraz z ilością godzin szkoleniowych.3.4. Dokumenty wymagane w zakresie stacjonarnego zestawu komputerowego:3.4.1.Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny dla producenta sprzętu - do oferty należy załączyć kopie certyfikatu potwierdzającą spełnianie wymogu lub wydruk ze strony internetowej.3.4.2.Certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta sprzętu do oferty należy załączyć kopie certyfikatu potwierdzającą spełnianie wymogu lub wydruk ze strony internetowej.3.4.3. Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 23dB (załączyć oświadczenie producenta). 3.4.4. Deklaracja CE (należy załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnienie wymogu).3.4.5.Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych, w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram.3.5.Dokumenty wymagane w zakresie monitorów:3.5.1.Certyfikat TCO 99/03, ISO 13406-2 lub ISO 9241 lub równoważny - do oferty należy załączyć dokument potwierdzający spełnienie wymogu lub wydruk ze strony internetowej.3.6. Dokumenty wymagane w zakresie komputera przenośnego/laptopa:3.6.1.Certyfikat ISO9001:2000 lub równoważny - do oferty należy załączyć dokument potwierdzający spełnienie wymogu lub wydruk ze strony internetowej.3.6.2.Certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta sprzętu- do oferty należy załączyć dokument potwierdzający spełnienie wymogu lub wydruk ze strony internetowej.3.7.Dokumenty wymagane w zakresie serwerów:3.7.1.Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny dla producenta sprzętu - do oferty należy załączyć dokument potwierdzający spełnienie wymogu lub wydruk ze strony internetowej.3.7.2.Certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta sprzętu - do oferty należy załączyć dokument potwierdzający spełnienie wymogu lub wydruk ze strony internetowej.3.8.Dokumenty wymagane w zakresie sprzętu sieciowego:3.8.1.Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów – do oferty należy dołączyć odpowiednie oświadczenie Wykonawcy. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie informacji zawartych w złożonych w ofercie oświadczeniach i dokumentach opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z formułą ,,Spełnia” lub ,,Nie spełnia”.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone

Nie

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi

Tak

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

IT 3421/II/2010

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 9.7.2010 - 15:30
Dokumenty odpłatne
podać cenę 28,00 PLN

Warunki i sposób płatności: Specyfikacja zostanie udostępniona na stronie www.bip.sp-lubin.dolnyslask.pl oraz będzie wydawana w pok. 215 budynku Starostwa Powiatowego w Lubinie przy ul. Jana Kilińskiego 12 b. Płatność gotówką w kasie Zamawiającego lub na konto Zamawiającego przed wydaniem specyfikacji Fortis Bank Polska S.A. I Oddział w Lubinie nr 13 1600 1462 0008 0486 8322 7045.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

12.7.2010 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Data: 12.7.2010 - 10:30

Miejsce

Siedziba Starostwa Powiatowego w Lubinie przy ul. Jana Kilinskiego 12 b, sala konferencyjna - pok. 301.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Nie

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH

Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.Numer i nazwa priorytetu programu operacyjnego:2.Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne)Działanie 2.2 – Rozwój usług elektronicznych.

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE

1. W treści projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego podano wszelkie istotne dla zamawiającego postanowienia i warunki realizacji zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie i na warunkach zapisanych w postanowieniach umowy.
2. Pozostałe dokumenty bezwzględnie wymagane w przedłożonej do zamawiającego ofercie:
2.1. Wypełniony „Formularz ofertowy” (w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej w miejscu ,,dane dotyczące wykonawcy” należy wpisać dane uczestników konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej a nie pełnomocnika konsorcjum lub spółki cywilnej).
2.2. Załącznik nr 8- specyfikacja techniczna zamówienia, wypełniona na podstawie – załącznika nr 7 do siwz- (uszczegółowionego zakresu przedmiotu zamówienia) oraz przeprowadzonej przez wykonawcę wizji lokalnej obiektów.
2.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy wraz z proponowanymi przez wykonawcę terminami zakończenia poszczególnych etapów.
2.4. Pełnomocnictwa- zgodnie z pkt. 4.7, 4.9 i 4.10 siwz.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie informacji zawartych w złożonych w ofercie oświadczeniach i dokumentach opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z formułą ,,Spełnia” lub ,,Nie spełnia”.

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul.Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Internet: www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI ustawy ,,Środki ochrony prawnej".

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul.Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Internet: www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587800

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

28.5.2010

 


Załączniki

1.
  PLESZO SIWZ spr wraz z zał.1,2,3,4,6.doc
(236.5 KB)

2.
  Zał 5 do SIWZ - projekt umowy.doc
(237.5 KB)

3.
  załącznik nr 7 do SIWZ.pdf
(721.22 KB)

4.
  załącznik nr 8 do SIWZ.doc
(368 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Dagmara Mikutel,
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
02.06.2010 Edycja dokumentu