Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne /  Archiwalne 2009-2010
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu pn. Odnowa oznakowania poziomego na drogach powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie.
Data publikacji: 01.06.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 01.06.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Lubin: Odnowa oznakowania poziomego na drogach powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie
Numer ogłoszenia: 141343 - 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie , ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 076 8497287, faks 076 8497289.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odnowa oznakowania poziomego na drogach powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Wykonanie odnowy oznakowania poziomego na drogach powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie. 2.Zakres prac obejmuje wykonanie i odnowę oznakowania poziomego cienkowarstwowego w postaci linii ciągłych, przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek itp. w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich z podziałem na zadania: - ZADANIE Nr 1 - drogi powiatowe na terenie miasta Lubina nr 1191D - ul. Niepodległości (od ul. Skłodowskiej - Curie do skrzyżowania z ul. Hutniczą); nr 1193D - ul. Paderewskiego; nr 1219D - ul. Jana Pawła II (od ul. Chocianowskiej do skrzyżowania z ul. Wierzbową) w ilości ok. 2379,16 m2 wg Załącznika Nr 1 do umowy. - ZADANIE Nr 2 - drogi wojewódzkie nr 292 (dawny nr 111), nr 328, nr 331, nr 335 w ilości ok. 3 046,15 m2 wg Załącznika Nr 2 do umowy. 3.Wykonanie we własnym zakresie i na swój koszt niezbędnych badań odblaskowości wykonanego oznakowania, zgodnie z zakresem i wymogami zawartymi w SST. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu robót związanych z odnową i wykonaniem oznakowania poziomego. 5. Odnowę oznakowania poziomego w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie miasta Lubina należy wykonywać w godzinach nocnych tj. od godz. 22:00 do godziny 05:00..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

·                      Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·                      Powtórzenie tego samego rodzaju zamówień do 50% wartości zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.21-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.07.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

·                      Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·                III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                           Nie dotyczy

·                III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                           Posiada wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych. - Zamawiający uznaje, iż Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykaże realizację zamówienia lub zamówień polegających na odnowie oznakowania poziomego dróg i/lub malowaniu linii oznakowania poziomego o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 180 000 tys. zł brutto. - Na potwierdzenie tego warunku należy złożyć wykaz zrealizowanych robót z podaniem ich rodzaju i wartości robót, daty i miejsca wykonania robót zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ oraz dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

·                III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                           - Zamawiający uznaje, iż Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli dysponuje lub będzie dysponował sprzętem do realizacji przedmiotowego zamówienia w tym: -samojezdną maszyną do wykonywania linii segregacyjnych oznakowania cienkowarstwowego - min. 2 szt.,- stacjonarną maszyną do wykonywania linii przejść dla pieszych, pól martwych i innych drobnych elementów oznakowania poziomego - min. 2 szt. - Na potwierdzenie tego warunku ma złożyć wykaz z podaniem rodzaju i ilości sprzętu zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ, a w przypadku gdy będzie dysponował takim sprzętem w przyszłości przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji sprzętu na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia.

·                III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                           Nie dotyczy

·                III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                           Posiada sytuację ekonomiczną i finansową pozwalającą na wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający uznaje, iż Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli przedłoży opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż dwukrotna cena brutto przedstawiona w ofercie za całe zadanie będące przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·                III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                      wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·                      wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

·                      opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·                III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                      aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                      aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                      aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                      aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                      aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                      nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                      nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy. 2. Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie. 3.Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie. 4. Załącznik nr 6 do SIWZ - Podwykonawcy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

·                      1 - Cena - 90

·                      2 - Termin wykonania - 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określone zostały w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sp-lubin.dolnyslask.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin pok. nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2010 godzina 09:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin pok. nr 12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki

1.
  SIWZ_PN XIII.doc
(156 KB)

2.
  SIWZ załączniki od 1 do 6.doc
(92.5 KB)

3.
  PROJEKT UMOWY -XIII-2010.doc
(97 KB)

4.
  SST - odnowa oznakowania poziomego - Załącznik nr 8.doc
(159.5 KB)

5.
  Wykaz oznak. poziome - drogi woj. - Załącznik Nr 2.xlsx
(12.25 KB)

6.
  Wykaz oznak.poziomego - drogi powiat. w m. Lubin - Załącznik
Nr 1.xls
(48.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Renata Napieralska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
02.06.2010 Edycja dokumentu