Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne /  Archiwalne 2009-2010
Tytuł dokumentu: Ogloszenie o zamówieniu pn. Przebudowa pochylni do kładki dla pieszych nad ul. Hutniczą - drogą powiatową nr 1192D w Lubinie.
Data publikacji: 28.05.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 28.05.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Lubin: Przebudowa pochylni do kładki dla pieszych nad ul. Hutniczą - drogą powiatową nr 1192D w Lubinie
Numer ogłoszenia: 138483 - 2010; data zamieszczenia: 28.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie , ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 076 8497287, faks 076 8497289.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa pochylni do kładki dla pieszych nad ul. Hutniczą - drogą powiatową nr 1192D w Lubinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie przebudowy pochylni do kładki dla pieszych nad ul. Hutniczą - drogą powiatową nr 1192D w Lubinie. W ramach przebudowy wykonane zostaną następujące roboty: - zmiana sposobu odwodnienia powierzchni pomostów i spoczników, - nowe ukształtowanie gzymsów wraz z płytą pomostową w zakresie ich konstrukcji, - zastosowanie dylatacji z wkładką neoprenową, - racjonalne rozmieszczenie wpustów odwadniających, - wymiana urządzeń odwadniających wraz ze studzienkami odbiorczymi spod rur spustowych, - zmiana sposobu zamocowania słupków poręczy zabezpieczających w gzymsach, - zmiana nawierzchni pomostu, - zmiana nawierzchni na dojściach do pochylni. Zakres robót określają między innymi: przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ, projekt budowlany i Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowiące Załącznik nr 8 do SIWZ wykonane przez EKSPERT Spółka z o. o., ul. Storczykowa 9, 57-300 Jaszkowa Dolna.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

·                    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·                    Powtórzenie tego samego rodzaju zamówień do 50% wartości zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.11.13.00-1, 45.23.32.53-7, 45.23.24.10-9, 45.22.11.13-7, 45.23.32.92-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2.Warunkiem udziału w rozpatrywaniu ofert jest wpłacenie wadium w wysokości: 20 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 3.Wadium może być wnoszone w formie pieniądza, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 14-06-2010r. do godz. 9:00. Wpłaty wadium, które należy dokonywać na rachunek nr 42 1600 1462 0008 0486 9461 7039 Fortis Bank S.A. O/ LUBIN z dopiskiem wadium PN XI/2010, powinny być dokonane z takim wyprzedzeniem, aby w dniu 14-06-2010r. do godz. 9:00 była na wyciągu bankowym Zamawiającego zarejestrowana wpłata (dołączyć kopię dokumentu wpłaty wadium potwierdzoną przez bank Wykonawcy). 4.W przypadku formy wadium innej niż przelew na rachunek Wykonawca odpowiedni dokument złoży niespięty z ofertą. 5.Okres ważności wadium powinien być równy, co najmniej okresowi związania złożoną ofertą. 6.Zamawiający nie dopuszcza innej niż wymieniono wyżej formy i trybu wnoszenia wadium. 7.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 upzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 upzp, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a/ odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b/ nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c/zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 upzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

·                    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·              III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                        Nie dotyczy

·              III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                        Posiada wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych. - Zamawiający uznaje, iż Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykaże realizację zamówienia lub zamówień polegających na przebudowie lub budowie obiektów mostowych (mostów, wiaduktów, kładek dla pieszych, estakad, itp.) o łącznej wartości robót wg umów nie mniejszej niż 3 000 000 zł brutto. - Na potwierdzenie tego warunku należy złożyć wykaz zrealizowanych robót z podaniem ich rodzaju i wartości robót, daty i miejsca wykonywania robót, o wartości łącznej nie mniejszej niż wyżej określona, przy czym wartość pojedynczego zadania zgodnie z umową winna wynosić nie mniej niż 100 tys. zł brutto zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ oraz dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

·              III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                        Nie dotyczy

·              III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                        Dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: -Zamawiający uznaje, iż Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli dysponuje lub będzie dysponował n/w osobami przy realizacji przedmiotowego zamówienia tj.: 1.Kierownikiem budowy w specjalności mostowej z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi, posiadającym doświadczenie w kierowaniu minimum dwoma zadaniami o podobnym charakterze i łącznej wartości robót wg umów nie mniejszej niż 2 mln. zł brutto. 2.Kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej posiadającym uprawnienia w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. - Na potwierdzenie tego warunku należy złożyć wykaz w/w osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z podaniem zakresu wykonywanych przez nie czynności, imion i nazwisk oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami przy realizacji zamówienia, kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia i wykształcenia niezbednego do wykonania zamówienia - w przypadku kierownika budowy zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ a w przypadku gdy będzie dysponował takimi osobami w przyszłości przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

·              III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                        Posiada sytuację ekonomiczną i finansową pozwalającą na wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający uznaje, iż Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli przedłoży opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż dwukrotna cena brutto przedstawiona w ofercie za całe zadanie będące przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·              III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                    wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·                    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·                    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·                    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·              III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·              III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·              III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy. 2. Załącznik nr 1A do SIWZ - Zbiorcze zestawienie kosztów. 3.Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenia. 4. Załącznik nr 5 do SIWZ - Podwykonawcy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

·                    1 - Cena - 90

·                    2 - Gwarancja - 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określone zostały w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sp-lubin.dolnyslask.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin pok. nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2010 godzina 09:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin pok. nr 12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Załączniki

1.
  SIWZ_PN XI.doc
(170.5 KB)

2.
  SIWZ załączniki od 1 do 5.doc
(85 KB)

3.
  PRZEDMIAR ROBÓT - pochylnie w Lubinie.doc
(157.5 KB)

4.
  projekt umowy PN XI-2010.doc
(97 KB)

5.
  Proj czasowej org ruchu.zip
(3.75 MB)

6.
  PB pochylnie do kładki.zip
(4.86 MB)

7.
  SST pochylnie do kładki.zip
(740.47 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Renata Napieralska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
28.05.2010 Utworzenie dokumentu.