Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 28 kwietnia 2010 r. nr 1504 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego.
Data publikacji: 24.05.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 24.05.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCLXX/1504/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego.

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 oraz 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 oraz poz. 146) oraz § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach ( Dz. U. Nr 36, poz. 155; z 1993 r. Nr 83, poz. 390; z 1999 r. Nr 67, poz. 753) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 § 1

 

Wyraża zgodę na podpisanie z Kościołem Zielonoświątkowym Zbór w Lubine z siedzibą w Lubinie, ul. Leśna 6 porozumienia w sprawie organizacji nauki religii kościoła zielonoświątkowego, w treści jak  w załączniku do uchwały.

 

§ 2

 

Upoważnia Małgorzatę Drygas-Majkę Starostę Lubińskiego i Ryszarda Kabata Członka Zarządu Z-cę Starosty ds. Oświaty i Ochrony Środowiska do podpisania porozumienia.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Uchwała jest realizacją potrzeb oświatowych w zakresie nauczania religii Kościoła zielonoświątkowego na terenie Powiatu Lubińskiego. W myśl  § 2 ust. 2 wymienionego w uchwale rozporządzenia MEN organ prowadzący szkoły organizuje naukę religii w międzyszkolnej grupie
w przypadku, gdy na naukę religii danego wyznania zgłosi się w jednej szkole mniej niż siedmiu uczniów. Nauczyciel religii prowadzący zajęcia w pozaszkolnym punkcie katechetycznym jest zatrudniany przez dyrektora szkoły wskazanego przez organ prowadzący (§ 5 ust. 3 rozporządzenia.).

Zgodnie z wykazem przedstawionym przez Marka Świrka, pastora Zboru w Lubinie, przy ul. Leśnej 6, w roku szkolnym 2010/2011 na lekcje religii kościoła zielonoświątkowego uczęszczać będzie łącznie 6 uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lubiński.

 Z uwagi na liczbę uczniów deklarujących wolę nauki, proponuje się, aby zajęcia religii Kościoła zielonoświątkowego były realizowane w jednej grupie międzyszkolnej w wymiarze dwóch godzin tygodniowo i zostały włączone do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Zawodowychchi Ogólnokształcących w Lubinie. Nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje zostanie zatrudniony przez dyrektora ww. szkoły w wymiarze 2/18 etatu. 


Załączniki

1.
  Załacznik do 1504.doc
(37.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)