Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne /  Archiwalne 2009-2010
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1227D w miejscowości Bukowna, powiat Lubin - Etap I - zamówienie uzupełniające.
Data publikacji: 21.05.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 21.05.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 128052-2010 z dnia 2010-05-12 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Lubin
Wykonanie robót uzupełniających w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1227D w miejscowości Bukowna, powiat Lubin - Etap I od Km 0+820,00 do Km 0+870,00 polegające na: - przebudowie jezdni w zakresie wymiany nawierzchni na bitumiczną, -...


Lubin: Przebudowa drogi powiatowej nr 1227D w miejscowości Bukowna, powiat Lubin - Etap I - zamówienie uzupełniające
Numer ogłoszenia: 138808 - 2010; data zamieszczenia: 21.05.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 128052 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie, ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 076 8497287, faks 076 8497289.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1227D w miejscowości Bukowna, powiat Lubin - Etap I - zamówienie uzupełniające.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót uzupełniających w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1227D w miejscowości Bukowna, powiat Lubin - Etap I od Km 0+820,00 do Km 0+870,00 polegającej na: - przebudowie jezdni w zakresie wymiany nawierzchni na bitumiczną, - przebudowie odwodnienia drogi, - przebudowie wjazdów na drogi boczne, - aktualizacji organizacji ruchu drogowego. Szczegółowy zakres robót określa w szczególności przedmiar robót przekazany Wykonawcy w zaproszeniu do negocjacji oraz projekt wykonawczy i SST stanowiące Załącznik nr 8 do SIWZ postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi powiatowej nr 1227D w miejscowości Bukowna, powiat Lubin - Etap I.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.11.10.00-8, 45.11.20.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 63, 67-200 Głogów, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40734,35 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·           Cena wybranej oferty: 33627,67

·           Oferta z najniższą ceną: 33627,67 / Oferta z najwyższą ceną: 33627,67

·           Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

·           1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

·           2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Wykonanie robót uzupełniających na przedmiotowym zadaniu wynika z konieczności kompleksowej realizacji odwodnienia pasa drogowego zgodnie z dokumentacją projektową. Od Km 0+800 do km 0+855 zaprojektowane zostało odwodnienie z elementów betonowych prefabrykowanych, którego zadaniem będzie odprowadzanie wód opadowych z pasa drogowego do rowu odprowadzającego przebiegającego przepustem pod drogą w Km 0+860. Odwodnienie przejmować będzie wody opadowe praktycznie już od Km 0+760, wykonanie jego ma więc istotny wpływ na prawidłowe odwodnienie pasa drogowego, tym bardziej, że tym odcinku brak jest rowów przydrożnych. Warunkiem jednak budowy elementów odwodnienia jest wykonanie jezdni utwardzonej, zgodnie z projektem tj. od Km 0+820 do Km 0+870, gdyż pozostawienie ich przy istniejącej nawierzchni gruntowej powodować będzie jego szybkie zamulanie, wskutek czego wystąpią problemy w funkcjonowaniu odwodnienia drogi. Powyższy zakres robót jest powtórzeniem tego samego rodzaju robót co w zamierzeniu podstawowym. Finansowanie tego zakresu robót uzupełniających odbędzie się z oszczędności finansowych po zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne na podstawowy zakres.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Renata Napieralska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
24.05.2010 Edycja dokumentu