Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne /  Archiwalne 2009-2010
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu pn. DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM UMOŻLIWIAJĄCYM ELEKTRONICZNE SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ NA TABLICE REJESTRACYJNE DLA POWIATU LUBIŃSKIEGO Z SIEDZIBĄ W LUBINIE PRZY UL. JANA KILIŃSKIEGO 12 B
Data publikacji: 20.05.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 20.05.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Lubin: DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM UMOŻLIWIAJĄCYM ELEKTRONICZNE SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ NA TABLICE REJESTRACYJNE DLA POWIATU LUBIŃSKIEGO Z SIEDZIBĄ W LUBINIE PRZY UL. JANA KILIŃSKIEGO 12 B
Numer ogłoszenia: 129259 - 2010; data zamieszczenia: 20.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Lubiński , ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 76 746 71 00, faks 76 746 71 01.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sp-lubin.dolnyslask.pl , tel. 76 746 71 18, 76 746 71 61, 76 746 71 96

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM UMOŻLIWIAJĄCYM ELEKTRONICZNE SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ NA TABLICE REJESTRACYJNE DLA POWIATU LUBIŃSKIEGO Z SIEDZIBĄ W LUBINIE PRZY UL. JANA KILIŃSKIEGO 12 B.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Lubińskiego z siedzibą w Lubinie przy ul. Jana Kilińskiego 12 b:Tablica samochodowa zwyczajna jednorzędowa 16 300 kpl.Tablica samochodowa zwyczajna dwurzędowa 300 kpl.Tablica samochodowa indywidualna jednorzędowa 50.Tablica samochodowa indywidualna dwurzędowa 10 kpl. Tablica samochodowa zabytkowa jednorzędowa 10 kpl. Tablica samochodowa zabytkowa dwurzędowa 10 kpl. Tablica motocyklowo - ciągnikowa zwyczajna 900 szt. Tablica motocyklowa indywidualna 10 szt.Tablica motocyklowa zabytkowa 10 szt.Tablica motorowerowa zwyczajna 700 szt. Tablica zwyczajna do przyczep jednorzędowa 600 szt.Tablica zwyczajna do przyczep dwurzędowa 100 szt.Wtórniki tablic rejestracyjnych 450 szt. 2.Użyczenie i instalacja oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne. Oprogramowanie jest przeznaczone dla jednego stanowiska. Wykonawca zapewni również przeszkolenie minimum 2 osób w zakresie prawidłowej obsługi oprogramowania. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie posiadało co najmniej następujące cechy funkcjonalności: -możliwość automatycznego tworzenia formularza zamówienia na wszystkie rodzaje tablic, na wtórniki, z możliwością wysłania go w formie elektronicznej, -automatyczna weryfikacja wyróżników już wykorzystanych (tzw. gospodarka numerami), aplikacja powinna umożliwiać śledzenie, jakie numery rejestracyjne zostały już zamówione i nie dopuścić do powtórnego zamówienia tych samych numerów tablic, -ewidencja zamówień oraz weryfikacja wartościowa i ilościowa stanu realizacji umowy, -baza danych wszystkich dostępnych wyróżników - wynikających z przepisów Ministerstwa Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, -wykonawca winien zapewnić serwis i możliwość aktualizacji programu w przypadku zmian w przepisach. Zamawiający posiada oprogramowanie: Windows XP PRO. Cechy sprzętu posiadanego przez zamawiającego: -procesor Pentium 4,3 GHz, -512 MB pamięci RAM, -160 GB -pojemność twardego dysku. Zamawiający wymaga, aby dostarczony program dostosowany był do powyższych parametrów oraz było możliwe jego zainstalowanie i właściwe skonfigurowanie przy użyciu sprzętu i oprogramowania posiadanego przez zamawiającego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.50.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zezwolenie właściwego marszałka województwa wymagane do podjęcia działalności w zakresie objętym zamówieniem

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia realizację przynajmniej dwóch dostaw tablic rejestracyjnych o wartości brutto nie mniejszej niż 500 000 zł każda. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie / wykonywanie zamówienia (referencje, protokoły itp.). Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca przedłoży zamawiającemu Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
 • inne dokumenty

  Opis oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne wraz z danymi technicznymi wymagań sprzętowych dla wdrożenia oprogramowania

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz ofertowy. 2.Pełnomocnictwa. 3.W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum przed podpisaniem umowy zamawiający wezwie do przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 4.W przypadku wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej należy do oferty dołączyć umowę spółki cywilnej.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie i na warunkach zapisanych w postanowieniach projektu umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sp-lubin.dolnyslask.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Lubinie, ul.Jana Kilińskiego 12 b, 59-300 Lubin, pok. 215.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Siedziba zamawiającego:Starostwo Powiatowe w Lubinie ul. Jana Kilińskiego 12 b, 59-300 Lubin, Kancelaria ogólna- pok 113.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki

Załącznik
  siwz tablice wraz z zał.1-5.doc
(247.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Dagmara Olejnik
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
20.05.2010 Utworzenie dokumentu.