Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne /  Archiwalne 2009-2010
Tytuł dokumentu: OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY na: Przebudowa drogi powiatowej nr 1227D w miejscowości Bukowna, powiat Lubin - Etap I- zamówienie uzupełniające.
Data publikacji: 13.05.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 13.05.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Lubin: Przebudowa drogi powiatowej nr 1227D w miejscowości Bukowna, powiat Lubin - Etap I- zamówienie uzupełniające
Numer ogłoszenia: 128052 - 2010; data zamieszczenia: 12.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie, ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 076 8497287, faks 076 8497289

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1227D w miejscowości Bukowna, powiat Lubin - Etap I- zamówienie uzupełniające.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót uzupełniających w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1227D w miejscowości Bukowna, powiat Lubin - Etap I od Km 0+820,00 do Km 0+870,00 polegające na: - przebudowie jezdni w zakresie wymiany nawierzchni na bitumiczną, - przebudowie odwodnienia drogi, - przebudowie wjazdów na drogi boczne, - aktualizacji organizacji ruchu drogowego. Szczegółowy zakres robót określa w szczególności przedmiar robót przekazany Wykonawcy w zaproszeniu do negocjacji oraz projekt wykonawczy i SST stanowiące Załącznik nr 8 do SIWZ postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi powiatowej nr 1227D w miejscowości Bukowna, powiat Lubin - Etap I.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.11.10.00-8, 45.11.20.00-5.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

·                   1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

·                   2. Uzasadnienie wyboru trybu

Art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonanie robót uzupełniających na przedmiotowym zadaniu wynika z konieczności kompleksowej realizacji odwodnienia pasa drogowego zgodnie z dokumentacją projektową. Od Km 0+800 do km 0+855 zaprojektowane zostało odwodnienie z elementów betonowych prefabrykowanych, którego zadaniem będzie odprowadzanie wód opadowych z pasa drogowego do rowu odprowadzającego przebiegającego przepustem pod drogą w Km 0+860. Odwodnienie przejmować będzie wody opadowe praktycznie już od Km 0+760, wykonanie jego ma więc istotny wpływ na prawidłowe odwodnienie pasa drogowego , tym bardziej, że tym odcinku brak jest rowów przydrożnych. Warunkiem jednak budowy elementów odwodnienia jest wykonanie jezdni utwardzonej, zgodnie z projektem tj. od Km 0+820 do Km 0+870, gdyż pozostawienie ich przy istniejącej nawierzchni gruntowej powodować będzie jego szybkie zamulanie, wskutek czego wystąpią problemy w funkcjonowaniu odwodnienia drogi. Powyższy zakres robót jest powtórzeniem tego samego rodzaju robót co w zamierzeniu podstawowym. Finansowanie tego zakresu robót uzupełniających odbędzie się z oszczędności finansowych po zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne na podstawowy zakres.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

·                   Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 63, 67-200 Głogów, kraj/woj. dolnośląskie.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
13.05.2010 Utworzenie dokumentu.