Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 20 kwietnia 2010 r. nr 1494 w sprawie podpisania aneksu do umowy.
Data publikacji: 10.05.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 10.05.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCLXVII/1494/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 20 kwietnia 2010 r.

 

 

 

w sprawie podpisania aneksu do umowy.

 

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala,
co następuje:

 

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na podpisanie aneksu do umowy zawartej ze Stowarzyszeniem „Dać Nadzieję” w Lubinie prowadzącym WTZ „Akademia Życia” w Lubinie o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zawartej w dniu 28 listopada 2005 r., w treści jak w załączniku do Uchwały.

 

§ 2

 

Upoważnia Małgorzatę Drygas - Majka Starostę Lubińskiego i Piotra Czekajło Wicestarostę do podpisania aneksu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, konieczne jest określenie w formie aneksu do umowy wysokości środków na działalność WTZ „Akademia Życia” Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” w Lubinie w 2010 roku, z uwzględnieniem:

-        podziału na poszczególne rodzaje kosztów, zaliczonych do kosztów działalności warsztatu finansowanych ze środków Funduszu;

-        procentowego udziału środków Funduszu w ogólnej kwocie środków na działalność warsztatu.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)