Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 13 kwietnia 2010 r. nr 1476 w sprawie przyznania środków finansowych na realizację Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 r.
Data publikacji: 07.05.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 07.05.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCLXVI/ 1476/2010
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 13 kwietnia 2010 r.

 

w sprawie przyznania środków finansowych na realizację Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 r .

 

       Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. tj. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558  i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i  z 2003 r. Nr  162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 i z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 24, poz. 124 i 146) oraz uchwały Nr XLIII/281/09 Rady Powiatu w Lubinie z dnia26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymi działalność o charakterze pożytku publicznego na 2010 r.”, Zarząd  Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

Przeznacza kwotę 83 900 PLN ( słownie : osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset złotych )  na realizację Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 r. zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Wydziałowi Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza Panu Ryszardowi Kabatowi Członkowi Zarządu Zastępcy  Starosty ds. Oświaty i Ochrony Środowiska.

§ 4

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.


Załączniki

1.
  Załącznik do 1475.doc
(62 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)