Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne /  Archiwalne 2009-2010
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu na: Mechaniczne koszenie traw z poboczy dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie
Data publikacji: 29.04.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 29.04.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Lubin: Mechaniczne koszenie traw z poboczy dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie
Numer ogłoszenia: 101913 - 2010; data zamieszczenia: 28.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie , ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 076 8497287, faks 076 8497289.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Mechaniczne koszenie traw z poboczy dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonywanie mechanicznego koszenia traw z poboczy dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie wg Załączników Nr 1 i Nr 2 do projektu umowy zawierających szczegółowe wykazy dróg powiatowych i wojewódzkich. Zakres prac obejmuje drogi powiatowe i wojewódzkie Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie z podziałem na zadania: - ZADANIE Nr 1 - drogi powiatowe - długość poboczy - 190,704 km, powierzchnia poboczy przewidziana do koszenia wynosi - 554 187 m2 x 2 (dwukrotne koszenie) = 1 108 374 m2, średnia szerokość koszenia pasa poboczy -1,50 m. - ZADANIE Nr 2 - drogi wojewódzkie - długość poboczy - 283,780 km, powierzchnia poboczy przewidziana do koszenia wynosi - 444 612 m2 x 2 (dwukrotne koszenie) = 889 224 m2, średnia szerokość koszenia pasa poboczy - 1,50m, a na łukach wewnętrznych na całej szerokości w celu uzyskania optymalnej widoczności. Realizacja zamówienia w 2010 roku polega na dwukrotnym koszeniu poszczególnych odcinków poboczy dróg powiatowych i wojewódzkich (wg załączonych wykazów dróg). Wykonanie zamówienia polega na mechanicznym koszeniu kosiarkami bijakowymi traw na poboczach dróg powiatowych i wojewódzkich, kosiarkami wysięgnikowymi oraz kosami spalinowymi obkaszanie drzew, znaków drogowych oraz innych urządzeń drogowych zlokalizowanych w pasie drogowym. Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm. Szczegółowe wymagania, zakres i rodzaj usług podaje Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - stanowiąca Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

·                        Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·                        Powtórzenie tego samego rodzaju zamówień do 50% wartości zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.41.00-5, 77.31.20.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

·                        Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·                   III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                                 Nie dotyczy

·                   III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                                 Posiada wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu usług: a)Zamawiający uznaje, iż Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykaże realizację zamówienia lub zamówień polegającego na wykonywaniu koszenia traw na poboczach dróg o łącznej wartości wg umów nie mniejszej niż 50 000 tys. zł brutto. b)Na potwierdzenie tego warunku należy złożyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ oraz dokument potwierdzający, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

·                   III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                                 Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym umożliwiającym zrealizowanie zamówienia: a)Zamawiający uznaje, iż Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli dysponuje lub będzie dysponował sprzętem do realizacji przedmiotowego zamówienia w tym: - kosiarką bijakową doczepną do ciągnika - 2 szt., - kosiarką wysięgnikową, doczepną do ciągnika - 1 szt., - kosiarką spalinową - 2 szt. b)Na potwierdzenie tego warunku ma złożyć wykaz z podaniem rodzaju i ilości sprzętu zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ, a w przypadku gdy będzie dysponował takim sprzętem w przyszłości przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji sprzętu na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia.

·                   III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                                 Nie dotyczy

·                   III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                                 Posiada sytuację ekonomiczną i finansową pozwalającą na wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający uznaje, iż Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli przedłoży opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150 000 tys. zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·                   III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                        wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·                        wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

·                        opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·                   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                        aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                        aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                        aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                        aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                        nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                        nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                        nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                   III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy. 2. Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenia. 3. Załącznik nr 5 do SIWZ - Podwykonawcy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określone zostały w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sp-lubin.dolnyslask.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin pok. nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.05.2010 godzina 09:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin pok. nr 12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki

1
  PROJEKT UMOWY -X-2010.doc
(95.5 KB)

2
  SIWZ załączniki od 1- 5.doc
(73 KB)

3
  SIWZ_PN X.doc
(153.5 KB)

4
  SST - koszenie traw drogi pow. i woj. 2010 r..doc
(72 KB)

5
  Wykaz dróg wojew. - koszenie traw 2010 r..xls
(52.5 KB)

6
  Wykaz dróg powiatowych - koszenie traw 2010 r.II.xls
(41.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Renata Napieralska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
29.04.2010 Utworzenie dokumentu.