Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 6 kwietnia 2010 r. nr 1462 w sprawie udzielenia upoważnienia.
Data publikacji: 27.04.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 27.04.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCLXV/1462/2010

ZARZĄDU POWIATU  W LUBINIE

z dnia 6 kwietnia 2010 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Upoważnia Panią Jadwigę Urę – dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lubińskiego związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatowej jednostki organizacyjnej – Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych,  a w szczególności do:

   1) udzielania zamówień publicznych i zawierania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa umów dotyczących bieżącego utrzymania jednostki w ramach przyznanych środków budżetowych,

   2) zawierania umów na remonty do wysokości środków określonych w planie finansowym jednostki,

  3)  zawierania umów najmu i dzierżawy pomieszczeń,

  4) reprezentowania jednostki w postępowaniu sądowym oraz administracyjnym  w sprawach wynikających z bieżącej działalności jednostki oraz do udzielania   pełnomocnictw procesowych w tych sprawach. 

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Sekretarzowi Powiatu.

§ 3

Traci moc uchwała Nr CCXXIII/1465/2006 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie upoważnienia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)