Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne /  Archiwalne 2009-2010
Tytuł dokumentu: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA pn. : Naprawy cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie grysami i emulsją z remontera.
Data publikacji: 26.04.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 26.04.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 66445-2010 z dnia 2010-03-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lubin
Wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie grysami i emulsją z remontera. Zakres robót obejmuje uzupełnienie ubytków w nawierzchniach dróg powiatowych i...
Termin składania ofert: 2010-04-09


Lubin: Naprawy cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie grysami i emulsją z remontera
Numer ogłoszenia: 97835 - 2010; data zamieszczenia: 26.04.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 66445 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie, ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 076 8497287, faks 076 8497289.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawy cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie grysami i emulsją z remontera.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie grysami i emulsją z remontera. Zakres robót obejmuje uzupełnienie ubytków w nawierzchniach dróg powiatowych i wojewódzkich (o średniej głębokości do 5 cm), grysami i emulsją z remontera, w przewidywanej ilości - 400 Mg. Do naprawy nawierzchni należy stosować grysy bazaltowe 2-5 i 5-8 mm odpowiadające wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996, kationowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe K-1 65%. Należy użyć specjalne remontery typu Patcher, wprowadzające pod ciśnieniem kruszywo jednocześnie z modyfikowaną emulsją asfaltową w oczyszczone sprężonym powietrzem uszkodzenia. Wielkość zlecanej naprawy nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego, wynikających z sytuacji w terenie, nie przekroczy jednak w/w ilości. Wykonanie napraw cząstkowych grysami i emulsją z remontera nawierzchniowego typu Patcher obejmuje: - oczyszczenie ubytków w nawierzchni z piasku, błota, resztek starego bitumu i in., strumieniem sprężonego powietrza, - skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 - wypełnienie ubytku mieszanką grysów i emulsji asfaltowej, - wyrównanie mieszanki i dogęszczenie walcem, (zagęszczarką płytową), - posypanie łaty drobnym grysem, - uporządkowanie terenu robót i zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                     Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                     Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych KAMADEX Sp. z o.o., Miroszowice 19 h, 59-300 Lubin, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 202998,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·               Cena wybranej oferty: 151280,00

·               Oferta z najniższą ceną: 134688,00 / Oferta z najwyższą ceną: 219600,00

·               Waluta: PLN.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Renata Napieralska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
26.04.2010 Utworzenie dokumentu.