Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne /  Archiwalne 2009-2010
Tytuł dokumentu: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA pn. Naprawy cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco.
Data publikacji: 26.04.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 26.04.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 66401-2010 z dnia 2010-03-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lubin
Wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco. Całość zamówienia obejmuje maksymalnie wbudowanie 500Mg...
Termin składania ofert: 2010-04-09


Lubin: Naprawy cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco
Numer ogłoszenia: 97775 - 2010; data zamieszczenia: 26.04.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 66401 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie, ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 076 8497287, faks 076 8497289.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawy cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco. Całość zamówienia obejmuje maksymalnie wbudowanie 500Mg mieszanki mineralno - asfaltowej na gorąco (średnia głębokość 4 cm) na sieci dróg powiatowych i wojewódzkich, zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego, w zależności od potrzeb tj. mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco z WMB i /lub z recyklera. 2.Zakres robót mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco obejmuje: - pionowe obcięcie diamentowymi piłami tarczowymi krawędzi ubytku w nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, - odkucie lub sfrezowanie starej nawierzchni w miejscu uszkodzenia, - oczyszczenie ręczne lub mechaniczne miejsca przewidzianej naprawy, - posmarowanie dna i boków uszkodzenia emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2, - wypełnienie ubytku masą mineralno - bitumiczną 0/12,8 mm na gorąco z WMB i /lub z recyklera, - mechaniczne zagęszczenie ułożonej masy przy użyciu walca lub płyty wibracyjnej, - posmarowanie krawędzi wyremontowanego miejsca emulsją asfaltową i posypanie drobnym kruszywem, - uporządkowanie terenu robót, wywóz gruzu we własne miejsce składowania Wykonawcy (zgodnie z ustawą o odpadach)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                     Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                     Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych KAMADEX Sp. z o.o., Miroszowice 19 h, 59-300 Lubin, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 544875,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·               Cena wybranej oferty: 378200,00

·               Oferta z najniższą ceną: 378200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 422500,00

·               Waluta: PLN.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Renata Napieralska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
26.04.2010 Utworzenie dokumentu.