Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne /  Archiwalne 2009-2010
Tytuł dokumentu: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1219D ul. Jana Pawła II w Lubinie - etap 2 - od ul. Krupińskiego do ul. Hutniczej.
Data publikacji: 21.04.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 21.04.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 41275-2010 z dnia 2010-02-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lubin
Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1219D ul. Jana Pawła II w Lubinie - etap 2 - od ul. Krupińskiego do ul. Hutniczej polegającej w szczególności na przebudowie drogi jednojezdniowej do dwóch jezdni z nawierzchnią ścieralną...
Termin składania ofert: 2010-03-15


Lubin: Przebudowa drogi powiatowej nr 1219D ul. Jana Pawła II w Lubinie - etap 2 - od ul. Krupińskiego do ul. Hutniczej
Numer ogłoszenia: 90293 - 2010; data zamieszczenia: 20.04.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 41275 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie, ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 076 8497287, faks 076 8497289.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1219D ul. Jana Pawła II w Lubinie - etap 2 - od ul. Krupińskiego do ul. Hutniczej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1219D ul. Jana Pawła II w Lubinie - etap 2 - od ul. Krupińskiego do ul. Hutniczej polegającej w szczególności na przebudowie drogi jednojezdniowej do dwóch jezdni z nawierzchnią ścieralną redukującą hałas o min. 5dB, przesunięciu chodników, ścieżki rowerowej, oświetlenia drogowego i usunięciu kolizji z infrastrukturą, odcinek o dł. 596,6 m od km proj. 0+000 do km proj. 0+596,6. Zakres robót określają między innymi: przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ, projekt wykonawczy, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowiące Załącznik nr 10 do SIWZ, wykonane przez biuro projektowe EUROMOSTY we Wrocławiu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.30.00-9, 45.23.32.22-1, 45.23.24.10-9, 45.31.61.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                       Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                       ABM POL - DRÓG Legnica Sp. z o.o., Słubicka 4, 59-220 Legnica, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6697267,32 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·                  Cena wybranej oferty: 4246556,70

·                  Oferta z najniższą ceną: 3136164,94 / Oferta z najwyższą ceną: 4693463,76

·                  Waluta: PLN.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Renata Napieralska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
21.04.2010 Utworzenie dokumentu.