Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne /  Archiwalne 2009-2010
Tytuł dokumentu: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA pn. Letnie utrzymanie dróg wraz z pielęgnacją zieleni w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie na terenie miasta Lubina.
Data publikacji: 20.04.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 20.04.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 72785-2010 z dnia 2010-04-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lubin
Wykonywanie letniego utrzymania dróg wraz z pielęgnacją zieleni w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich, zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie na terenie miasta Lubina wg Załącznika nr 7 do SIWZ i Załącznika nr 8 do...
Termin składania ofert: 2010-04-09


Lubin: Letnie utrzymanie dróg wraz z pielęgnacją zieleni w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie na terenie miasta Lubina
Numer ogłoszenia: 88565 - 2010; data zamieszczenia: 19.04.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 72785 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie, ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 076 8497287, faks 076 8497289.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Letnie utrzymanie dróg wraz z pielęgnacją zieleni w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie na terenie miasta Lubina.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonywanie letniego utrzymania dróg wraz z pielęgnacją zieleni w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich, zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie na terenie miasta Lubina wg Załącznika nr 7 do SIWZ i Załącznika nr 8 do SIWZ zawierających szczegółowy zakres czynności obejmujący przedmiot zamówienia i wykaz ulic z wyszczególnieniem wg rodzajów usług.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.10.00-3, 90.61.20.00-0, 77.31.41.00-5, 77.34.20.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                     Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                     Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Rzeźnicza 1, 59-300 Lubin, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 672744,88 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·               Cena wybranej oferty: 399561,67

·               Oferta z najniższą ceną: 399561,67 / Oferta z najwyższą ceną: 399561,67

·               Waluta: PLN.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Renata Napieralska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
20.04.2010 Utworzenie dokumentu.