Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne /  Archiwalne 2009-2010
Tytuł dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Naprawy cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco”
Data publikacji: 19.04.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 19.04.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

ZDP-323/VI/09/10                                                                              Lubin, dn. 16.04.2010r.                 

                

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Naprawy cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco”.

Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26 na podstawie  art. 91 ust. 1 oraz art. 92 ust. 1 i ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę najkorzystniejszą firmy Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych  KAMADEX Sp. z o.o. Miroszowice 19 h, 59-300 Lubin.

Jest to oferta spełniająca wszystkie warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz  uzyskała największą ilość punktów  100.    

 

Cena jednostkowa za 1 Mg              756,40    brutto  (tj. z podatkiem VAT)

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:

 

Nr oferty

 

Nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska,

siedziby albo miejsca zamieszkania

 i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty

 

Liczba punktów               w kryterium

cena  - 100 %

 

Punktacja

łączna

1

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych  KAMADEX Sp. z o.o.    Miroszowice 19 h,

59-300 Lubin

 100,00 pkt

100,00 pkt

2

Przedsiębiorstwo Handlowo  – Usługowe Tadeusz Ćwik ul. Mickiewicza 24, 56-160 Wińsko

95,40 pkt

  95,40 pkt

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BOROWCZYK Biedrzychowa  6a, 59-101 Polkowice

89,50 pkt

 89,50 pkt

 

 

Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu z uwagi na dotrzymanie warunków określonych w art. 94 ust. 1 pkt 2 upzp, umowa  może być zawarta po  dniu 21.04.2010r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

1.         ZDP  w/m  (tablica ogłoszeń)

2.         www.bip.sp-lubin.dolnyslask.pl

3.         ZDP-DZP     


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Renata Napieralska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
19.05.2010 Edycja dokumentu